ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๘

ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๘

สถาบันปรีดี พนมยงค์ 
มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมงาน
การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๘
ครบรอบ ๘๓ ปี การอภิวัฒน์สยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
ครบรอบ ๒๐ ปี สถาบันปรีดี พนมยงค์
ครบรอบ ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย (สิ้นสุดสงครามโลก ครั้งที่ ๒)

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
สถาบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เวลา ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน

20152106145911.jpg

๑๔.๐๐ น. 
การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๘ หัวข้อ 
“ผู้หญิงก่อน-หลัง การอภิวัฒน์ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕”

โดย ดร. ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น 
อาจารย์และนักวิชาการภาควิชา Political & Social Change
Australian National University **(ปาฐกถาเป็นภาษาไทย)**

๑๕.๐๐ น. 
การอภิปรายหัวข้อ “ปรีดี พนมยงค์ กับ รัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ ที่ท่านเกี่ยวข้อง”
วิทยากร : 
ศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 
ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาจารย์เกื้อ เจริญราษฎร์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ดำเนินรายการโดย 
เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี
สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย พิธีกรตลอดงาน

สำนักงานสถาบันปรีดี พนมยงค์ 
โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ 
โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙
อีเมลล์ : pridiinst@yahoo.com 
เวปไซต์ : www.pridiinstitute.com / www.pridi-phoonsuk.org /
www.facebook.com/pridibanomyong.inst

 ABOUT THE AUTHOR