สมัชชาปฏิรูปประกันสังคม 2558 “25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ”

สมัชชาปฏิรูปประกันสังคม 2558 “25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ”

สมัชชาปฏิรูปประกันสังคม 2558

“25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ”

31 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

แลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมอง ความเห็นต่อ “ความเป็นอิสระของกองทุนประกันสังคม” รวมถึงยุทธศาสตร์ในการกำหนดก้าวย่างการขับเคลื่อนนโยบายที่มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประกันตนทุกกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคมปัจจุบัน และคนทำงานอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 

20153008214335.jpg

 

 ABOUT THE AUTHOR