สวัสดีอิสลาม ครั้งที่ 5

สวัสดีอิสลาม ครั้งที่ 5

                                                   20160102094458.jpg

 

กำหนดการโครงการ สวัสดีอิสลาม ครั้งที่ 5

วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้อง 3409 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

……………………………………………….

วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559

08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00-09.40 น .   กล่าวรายงานโครงการโดย นายอารีฟ   หัดดลหละ ประธานชมรมมุสลิม
                         และเปิดพิธีโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.40-11.30 น.   การเสวนาในหัวข้อ
                        “พุทธ-มุสลิม : ศาสนิกสัมพันธ์ สันติธรรมและการอยู่ร่วมกัน”

โดย อ.บรรจง บินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
และท่านพระครูวาทีธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ เกาะยอ จ.สงขลา

ดำเนินการเสวนาโดย อ.มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์

11.30-13.30 น.   พักรับประทานอาหาร

13.30-15.30 น.  เสวนาหัวข้อ
                       “โลกและเราในสถานการณ์ที่อ่อนไหว:
                       ถกอนาคตพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย ผ่านสายตาและปัญญาคนรุ่นใหม่”

                       โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหมาวิทยาลัย
                       ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ผอ.สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ

                       ดำเนินการเสวนาโดย อ.โชคชัย วงษ์ตานีสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15.30-15.40 น.   รับชมวีดีทัศน์ชุด “Path of Revert”

15.40-15.50 น.   กล่าวปิดงานโดย นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เพจ สวัสดีอิสลาม

                                                   20160102094532.jpg

                                                   20160102094547.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ