สัมมนา “บทเรียนจริยธรรมการนำเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์(Social Media): ในมิติการละเมิดสิทธิมนุษยชน”

สัมมนา “บทเรียนจริยธรรมการนำเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์(Social Media): ในมิติการละเมิดสิทธิมนุษยชน”

สำนักงาน กสทช. เชิญร่วม สัมมนา
หัวข้อ “บทเรียนจริยธรรมการนำเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์(Social Media): ในมิติการละเมิดสิทธิมนุษยชน”

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ

20162801145717.jpg

**************************************
เวลา    รายละเอียด
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา
โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
๐๙.๑๕ – ๑๒.๑๕ น.    – รายงานผลการศึกษาโครงการ “ศึกษาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณและการกำกับกิจการสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี”
โดย มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน
–    คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
–    คุณธีรมล บัวงาม
–    – Q&A
–    เปิดเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ในประเด็น “บทเรียนจริยธรรมการนำเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ (Social Media): ในมิติการละเมิดสิทธิมนุษยชน” โดย
–    คุณพิภพ พานิชภักดิ์ สื่อมวลชนอิสระ
–    ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
–    คุณนัฏฐา โกมลวาทิน รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ 
–    – คุณอศินา พงวศิน Social Media Editor & IT reporter (Nation)
ดำเนินรายการโดย อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
–    – Q&A
๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.    สรุปและปิดการประชุม โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม เวลา ๑๐.๔๕ น.
*** วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 ABOUT THE AUTHOR