สัมมนา! ก้าวข้ามพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ: บริบทของภาคเหนือ

สัมมนา! ก้าวข้ามพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ: บริบทของภาคเหนือ

หลังจากมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยจะมีความผันผวนมากขึ้นในปี 2558 ทั้งราคาน้ำมัน เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ มีการลงทุน จัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหรือต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ทำให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท.สภน.) จึงจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ : บริบทของภาคเหนือ” โดย ดร.ประสาร ไตรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความท้ายทายของนโยบายการเงินกับการก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย” เพื่อเผยแพร่ความรู้และการดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแก่ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน ส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วเขตภาคเหนือ และมีการรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของหน่วยงานต่างๆ ต่อแนวทางการดำเนินนโยบายของธนาคาร ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 12.30-17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีลายละเอียดกำหนดการดังนี้

เวลา

กิจกรรม

12.30-13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30-13.45 น.

คุณสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

13.45-14.30 น.

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความท้าทายของนโยบายการเงิน กับการก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย”

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45-16.45 น.

การเสวนา เรื่อง “ก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ : บริบทของภาคเหนือ”ประกอบด้วย

  • ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย

ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) หัวข้อ “โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและภาคเหนือ”

  • ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤทุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา หัวข้อ “แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตของไทย”

  • ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพล ฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด หัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

16.45-17.00 น.

ตอบข้อซักถาม ปิดการสัมมนา

ดำเนินรายการโดย
ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ยืนยันการสัมมนาหรือ สอบถาม
โทรสาร หมายเลข 0 5322 4168, 0 5393 1163
โทรศัพท์ หมายเลข 0 5393 1132, 0 5393 1102
E-mail : SongkraF@bot.or.th
(ภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 นี้)