สัมมนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์จีน – รัสเซีย: การท้าทายระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา”

สัมมนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์จีน – รัสเซีย: การท้าทายระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา”

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์จีน – รัสเซีย: การท้าทายระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา”

20151305180836.jpg

วิทยากร: 
ศ.ดร. สุรชัย ศิริไกร (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
รศ.ดร. นภดล ชาติประเสริฐ (สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อาจารย์ ดร. กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้ดำเนินการอภิปราย: อาจารย์จิตติภัทร พูนขำ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ใบตอบรับ: http://bclc-tu.com/ใบตอบรับ.pdf

 ABOUT THE AUTHOR