เชิญร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาป่าไม้ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เชิญร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาป่าไม้ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สถาบันอ้อผะหญา เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาป่าไม้ด้วยตนเอง ก่อนที่คนอื่นจะมาจัดการ ในวันพุธ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

พิธีเปิดงาน
• กล่าวต้อนรับโดยนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอแม่แจ่ม
• กล่าวรายงานโดยนายอุทิศ สมบัติ กรรมการมูลนิธิฮักเมืองแจ๋ม
• กล่าวเปิดโดยนางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• การแสดงต้อนรับฟ้อนผ้าซิ่นตีนจก/ตีกลองสะบัดชัยเปิดพิธี(จากโรงเรียนแม่แจ่ม/ราชประชาฯ)

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

นำเสนอ Road map การแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอแม่แจ่ม

โดย นายสมเกียรติ มีธรรม ผู้อำนวยการสถาบันอ้อผะหญา/เลขานุการมูลนิธิฮักเมืองแจ๋

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พิธีลงนามและรวมพลัง เปิดไฟเขียวหยุดบุกรุก หนุนชุมชนลดไฟป่า สร้างอาสารักษ์ป่าเพื่อลูกหลาน
• ตัวแทนองค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาล หัวหน้าหน่วยงานป่าไม้ทุกหน่วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ขึ้นเวทีร่วมอ่านสาสน์ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังหยุดบุกรุก หนุนชุมชนลดไฟป่า สร้างอาสารักษ์ป่าเพื่อลูกหลาน โดยนายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ ประธานชมรมนายก อบต.อำเภอแม่แจ่ม
• รวมพลังเปิดไฟเขียวหยุดบุกรุก หนุนชุมชนลดไฟป่า สร้างอาสารักษ์ป่าเพื่อลูกหลาน
• โดย อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตัวแทน กอ.รมน.เชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม ทสจ.จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนองค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาล หัวหน้าหน่วยงานป่าไม้ในท้องถิ่นทุกหน่วย กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
• ตัวแทนภาคประชาสังคมโดยนายอุทิศ สมบัติ และอื่นๆ ยื่นหนังสือเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินอำเภอแม่แจ่มให้กับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)/อธิบดีกรมป่าไม้/อธิบดีกรมส่งเสริมฯ/รองเสนาธิการมรฑลทหารบกที่ ๓๓
• มอบธงเขียวหยุดบุกรุก หนุนชุมชนลดไฟป่า สร้างอาสารักษ์ป่าเพื่อลูกหลาน ให้กับผู้นำชุมชน 104 หมู่บ้าน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารร่วมกัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
 

เวทีเสวนา แนวทางการขับเคลื่อนภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยงนโยบายกฎหมาย
• พระครูวีรกิจสุนทร ประธานมูลนิธิฮักเมืองแจ๋ม
• ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้
• พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
• นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษา อนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชน และกรรมมาธิการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
• นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
• ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายภายใน จังหวัดเชียงใหม่ (กอ.รมน.)
• คุณสุชญา อัมราลิขิต ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
• ตัวแทนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
• นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
• นายเดโช ไชยทัพ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ)
ดำเนินรายการโดย นายมานพ คีรีภูวดล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)

๑๔.๓๐ น.

ปิดประชุม 
– ตีกลองสะบัดชัยเปิดพิธี
– จากโรงเรียนราชประชาฯ

พิธีกร โดย ร.ต.ต.สนิท พุธเหมาะ และนางพิมพ์ใจ พิทาคำ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง