เชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ “ทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย”

เชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ “ทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย”

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต” โดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้แทนการค้าไทย และ รศ.ดร.กิตติ  ลิ้มสกุล อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายพิเศษ เพื่อให้บริการวิชาการทางวิชาการแก่สาธารณะบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการพูดคุยวิเคราะห์ ประเมินและคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยทั่วไป

ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่