เสวนา “สืบตัวตน ค้นหา คนญัฮกุร”

เสวนา “สืบตัวตน ค้นหา คนญัฮกุร”

งานเปิดตัววารสารเมืองโบราณ ฉบับ ๔๒.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ : ศรีเทพในมัณฑละของศรีจนาศะ
เปิดประเด็น
“สืบตัวตน ค้นหา คนญัฮกุร”
ญัฮกุร กลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆ แต่เก่าแก่ เป็นกลุ่มที่ใช้ภาษามอญโบราณในการสื่อสารเช่นในสมัยทวารวดี

ร่วม “สืบตัวตน” ได้ใน…
ปาฐกถานำ “คนโบราณในเขตที่ราบสูงโคราช” 
ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม

และเสวนาสืบตัวตนคนญัฮกุร
ดร.ปรีชา อุยตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม นักวิชาการรุ่นแรกที่เข้าไปศึกษากลุ่มคนญัฮกุร และเผยแพร่เรื่องราวของชาวญัฮกุรให้สังคมภายนอกได้รับรู้
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ลงพื้นที่ศึกษาภาษาญัฮกุรและร่วมวางรากฐานการใช้ตัวอักษรไทยในการจดบันทึก
คุณพนม จิตร์จำนงค์ ชาวญัฮกุร จากบ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้พยายามรักษาอัตลักษณ์ความเป็น ‘ญัฮกุร’

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ห้อง ๒๐๓ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
สำรองที่นั่ง ๐๒ ๒๘๑ ๑๙๘๘, ๐๙๙ ๗๕๑ ๖๔๖๐
ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เนื่องจากสถานที่จัดงานไม่มีบริการที่จอดรถยนต์ ขอความกรุณาใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
รถเมล์สายที่ผ่านสถานที่จัดงาน สาย ๑๒, ๑๘, ๒๘, ๕๖, ๑๐๘, ๑๒๕, ๕๓๙, ๕๔๒, ๕๑๕

20161102144243.jpg

 ABOUT THE AUTHOR