เสวนาวิชาการ ‘คนไร้บ้าน กับ ปัญหาการคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557’

เสวนาวิชาการ ‘คนไร้บ้าน กับ ปัญหาการคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557’

โครงงานกฎหมาย วิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย (น.461) โดยนักศึกษชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ ‘เรื่อง คนไร้บ้าน กับ ปัญหาการคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557’ โดยประสงค์ที่จะให้เกิดการอภิปรายปัญหาคนไร้บ้านและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองที่มีต่อคนไร้บ้านและการรับรู้ปัญหาอย่างรอบด้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาข้างต้นทั้งฝ่ายคนไร้บ้าน ผู้เชี่ยวชาญ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้ร่วมกันอภิปราย 

โดยหวังผลสุดท้ายว่าจะนำได้สู่การแก้ปัญหาของคนไร้บ้านซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20163103234955.jpg

…………………………………………………..

โครงงานกฎหมาย วิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย (น.461)
โครงการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง คนไร้บ้าน กับ ปัญหาการคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง น.402 ชั้น 4  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

9.30  – 10.00 น. ลงทะเบียน

10.00 – 12.00 น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง คนไร้บ้าน กับ ปัญหาการคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 โดย
– อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คุณสิทธิพล ชูประจง หัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา
– คุณสุภวัฒน์ หนูพริก ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี     
– คุณวีระศักดิ์ ทัพขวา หัวหน้างานสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ตัวแทนคนไร้บ้าน

ดำเนินรายการโดย
– คุณพรชัย แจ้งชัด (หลวงหนุ่ย)            

12.00 – 13.00 น.        ร่วมรับประทานอาหาร

…………………………………………………..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 0940454536(อรรถพล), 0824960738(กันต์ฤทัย) 

 ABOUT THE AUTHOR