เสวนาวิชาการ “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย”

เสวนาวิชาการ “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย”

เสวนาวิชาการ    “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย”
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558    เวลา  09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิอาสามัครเพื่อสังคม (มอส.)
จัดโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม  มูลนิธิบูรณะนิเวศ  และเครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ
_____________________________________________________________________________________

 
การจัดการขยะซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญของสังคมไทยที่ถูกละเลยมาอย่างยาวนาน  ได้นำมาสู่การจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะระดับชาติของรัฐบาล โดยมีแผนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงหรือ “โรงไฟฟ้าขยะ” ในหลายจังหวัดทั่วประเทศเป็นแนวทางหลักส่วนหนึ่งในการจัดการขยะตามแผนแม่บทฉบับนี้ ท่ามกลางกระแสการต่อต้านคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่เริ่มมีปรากฏเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รูปธรรมสำคัญที่เกิดขึ้นแล้วจากภาครัฐเพื่อรองรับแนวทางการจัดการขยะด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะคือ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 10 มิถุนายน 2558) และการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลเป็นการยกเว้นให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยทุกขนาดกำลังการผลิตไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (จากเดิมกรณีมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องจัดทำรายงาน EIA) โดยให้ดำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice – CoP) ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนแทน

กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายประชาชนที่ศึกษาและติดตามการดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการขยะ เห็นว่า แม้การจัดการปัญหาขยะจะเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่การรีบเร่งผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าขยะซึ่งเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูงด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยการออกกฎหมายยกเว้นการจัดทำรายงาน EIA ซึ่งถือเป็นมาตรการกลไกสำคัญในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยไม่มีมาตรการประเมินและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ารองรับ ถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ผิดพลาดและภาครัฐจำเป็นต้องทบทวน จึงร่วมกันจัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย” ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น

เพื่อนำเสนอและสื่อสารต่อสาธารณะถึงข้อห่วงกังวลและข้อเรียกร้องดังกล่าวของภาคประชาชน โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ตัวแทนประชาชนจากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายยกเว้น EIA โครงการโรงไฟฟ้าขยะจะร่วมกันเดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนและยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วย

 

 ABOUT THE AUTHOR