แถลงข่าวผลการสำรวจมูลค่าตลาดและพฤติกรรมการบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ (ANIMATION & GAME)

แถลงข่าวผลการสำรวจมูลค่าตลาดและพฤติกรรมการบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ (ANIMATION & GAME)

ซิป้าและทีดีอาร์ไอ จัดแถลงข่าว “ผลการสำรวจมูลค่าตลาดและพฤติกรรมการบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ (Animation & Game) ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม C-01 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

กำหนดการ

งานแถลงข่าวผลการสำรวจมูลค่าตลาดและพฤติกรรมการบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ 

(ANIMATION & GAME)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม C-01 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

****************************************

13.30 น. – 14.00 น. ลงทะเบียน

14.00 น. – 14.10 น. กล่าวรายงาน
โดย พลเอก โสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

14.10 น. – 14.20 น. กล่าวเปิดงานแถลงผลการสำรวจ
โดย นางสาวมาลี วงศาโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14.20 น. – 14.30 น. กล่าวถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบาย
โดย นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

14.30 น. – 15.15 น. แถลงผลการสำรวจมูลค่าตลาดและพฤติกรรมการบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์
โดย
– นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
– ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
– คุณมนต์สินี กิตติกตระกูลกาล บริษัท มายแบรนด์ เอเจนซี่ จำกัด
– คณะทำงานการสำรวจข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

15.15 น. – 15.30 น. ตอบข้อซักถาม

**************************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ABOUT THE AUTHOR