เอ็มยูที จับมือ สสวท. พัฒนาสื่อสาธิตด้านฟิสิกส์

เอ็มยูที จับมือ สสวท. พัฒนาสื่อสาธิตด้านฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT (เอ็มยูที) ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟิสิกส์ ตอบโจทย์ Active Learning สร้างบุคลากรยุค 4.0 คิดเป็น ทำจริง พัฒนาประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศลงนามความร่วมมือพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟิสิกส์ โดยเฉพาะมอดูลเรื่องแสง รวมทั้งอบรมและเตรียมพร้อมบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ให้สามารถนำเครื่องมือไปถ่ายทอดและสื่อสารให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองรับประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT หรือ เอ็มยูที) เปิดเผยว่า เป้าหมายหลักของการพัฒนาและเติบโตของประเทศไทยปัจจุบัน คือ การพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0 โดยรากฐานสำคัญหนีไม่พ้น การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ทั้งในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอน และเนื้อหาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดความอยากใคร่รู้มากกว่าการสอนแบบเดิม ดังนั้น การเรียนรู้แบบ Active Learning จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเครื่องมือสำคัญ นั่นคือ สื่อการเรียนรู้ สื่อทดลองและสาธิตเสมือนจริง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจในการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กล่าวว่า การได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นการสร้างความมั่นใจและรับประกันผลสำเร็จของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านฟิสิกส์ นำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดความคิดให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีชื่อเสียงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครโทรศัพท์ 02-988-3666 ต่อ 4115 อีเมล์ prit@gmail.com เว็บไซต์ www.mut.ac.th

 ABOUT THE AUTHOR