กลุ่มรักษ์เชียงของร้องกรมเจ้าท่าระงับอนุญาตจีนสำรวจน้ำโขง ขอเอกสารภายใน 15 วัน

กลุ่มรักษ์เชียงของร้องกรมเจ้าท่าระงับอนุญาตจีนสำรวจน้ำโขง ขอเอกสารภายใน 15 วัน

กลุ่มรักษ์เชียงของร่อนจดหมายถึงกรมเจ้าท่า  ให้ระงับการอนุญาตจีนเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาโครงการระเบิดแก่งในอาณาเขตประเทศไทย   พร้อมขอเอกสารอนุญาตว่าดำเนินการถูกต้องจริงหรือ

ความเคลื่อนไหวกรณีกองเรือจากประเทศจีนจำนวน 7 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 60 คน เข้าเทียบท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมเข้าปฏิบัติการสำรวจแม่น้ำโขงใน 15 จุด ตั้งแต่ สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน เข้าสู่ อ.เชียงของ ถึง แก่งผาได อ.เวียงแก่น จ.เชียงรายระยะทาง 96 กิโลเมตร ระยะเวลา 55 วันซึ่งเป็นหนึ่งในปฏิบัติการสำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงร่องน้ำโขง

วันนี้ 20 เมษายน 2560 กลุ่มประชาชนในนาม กลุ่มรักษ์เชียงของ  ได้ยื่นจดหมายถึงกรมเจ้าท่า สาระสำคัญคือ

  1. ขอให้ระงับการอนุญาตสำรวจพื้นที่ก่อน เนื่องจากเชื่อว่าระยะเวลา 2 เดือนของการสำรวจจะต้องมีการปรับระดับแม่น้ำโขง จนส่งผลต่อประชาชน
  2. การอนุญาติให้สำรวจดังกล่าว แม้จะจัดประชุมก่อน แต่ประชาชนก็ได้แสดงความเห็นในที่ประชุมชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการสำรวจ และได้เสนอให้ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการะเบิดแก่งทางตอนบนเมื่อ 15 ปีที่แล้ว และให้ศึกษาคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์นิเวศลำน้ำ 96 กม.นี้ก่อน
  3. ขอเอกสารหลักฐานที่ทางการจีนยื่นต่อกรมเจ้าท่าเพื่อขออนุญาตการสำรวจ ภายใน 15 วัน

โดยจดหมายดังกล่าว  เรียนถึง  อธิบดีกรมเจ้าท่า  และผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย  ลงนามโดย ครูตี๋ นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ รายละเอียดในจดหมายระบุว่า

สืบเนื่องจากการมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศ ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง ค.ศ. 2015 – 2025 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง และการดำเนินงานเบื้องต้น (งานศึกษาสำรวจออกแบบ)  และมีการจัดประชุมความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

ต่อมามีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของการสำรวจของบริษัทจีน ที่ได้รับสัมปทานในโครงการนี้ โดยกรมเจ้าท่า ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กรมเจ้าท่า และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย ได้มีจดหมายถึงกลุ่มรักษ์เชียงของแจ้งว่า บริษัทจีน CCCC Second Habor Consultants จะเริ่มเข้าสำรวจภาคสนามบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ในวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน

กลุ่มรักษ์เชียงของมีความห่วงกังวลต่อการสำรวจของบริษัทจีนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการสำรวจดังกล่าว ทางกลุ่มเชื่อว่าจะต้องมีการปรับระดับน้ำในแม่น้ำโขงโดยการปล่อยน้ำและงดปล่อยน้ำจากเขื่อนในจีน ที่จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงไม่เป็นไปตามธรรมชาติและฤดูกาล ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อประชาชนในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ซึ่งการสำรวจใช้เวลาถึง 2 เดือน ยิ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในลุ่มน้ำโขงและประชาชนในลุ่มน้ำโขงที่อาศัยทำมาหากินในลำน้ำ

โดยการดำเนินการอนุญาตให้สำรวจดังกล่าวแม้จะมีการจัดประชุม แต่ประชาชนได้แสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการสำรวจ และเสนอให้มีการศึกษาผลกระทบที่เกิดจาการระเบิดแก่งทางตอนบน ที่ดำเนินการมาแล้วกว่า 15 ปี รวมทั้งศึกษาคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์นิเวศ ตลอดลำน้ำโขงระยะทาง 96 กิโลเมตร บนพรมแดนไทยลาว ก่อนที่จะมีการสำรวจและออกแบบในระยะต่อไป

ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มรักษ์เชียงของจึงเรียนมาเพื่อ ขอให้ท่านยกเลิกการอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว และขอให้หน่วยงานของท่านจัดส่งเอกสารหลักฐานการอนุญาต เอกสารหลักฐานการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจในครั้งนี้ทั้งหมด พร้อมทั้ง ขอให้ชี้แจงว่า การอนุญาตดังกล่าวดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร โดยขอให้ท่านมีคำสั่งยกเลิกการอนุญาตในทันที และจัดส่งเอกสารด่วนไปยังกลุ่มรักษ์เชียงของ ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

ชมคลิป ความเห็นของภาคประชาชนต่อการอนุญาตให้เข้าสำรวจแม่น้ำโขงครั้งนี้

 

อ่านแถลงการณ์คัดค้านที่ http://www.citizenthaipbs.net/node/18842
สัมภาษณ์นิวัฒน์ ร้อยแก้ว http://www.citizenthaipbs.net/node/18865
อ่านข่าวเรือจีนเข้าสำรวจแม่น้ำโขง  http://www.citizenthaipbs.net/node/1880

 

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ