ฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ ยื่นหนังสือ คชก.-สผ. ค้านรายงาน EIA โรงไฟฟ้าถ่านหินในโครงการเหมืองโปแตช

ฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ ยื่นหนังสือ คชก.-สผ. ค้านรายงาน EIA โรงไฟฟ้าถ่านหินในโครงการเหมืองโปแตช

วันนี้ (20 เม.ย.60) ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ เดินทางจาก อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสำหรับโครงการเหมืองแร่โพแตชและเกลือหิน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ต่อเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) โดยมีนายสุโข อุบทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนรับหนังสือ

สืบเนื่องจาก กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ ได้ทราบว่าทางบริษัทอาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการฯ ได้จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ซึ่งเป็นรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ดำเนินการศึกษาโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด แก่ สผ.และ คชก. โดยมีกำหนดประชุมพิจารณารายงานดังกล่าวในวันนี้ (20 เม.ย. 2560)

ทางกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ ระบุเหตุผลของการคัดค้านว่า เนื่องจากการจัดส่งรายงานฉบับดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติของ คชก.ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA โครงการดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 39/2559 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 โดยมีมติให้บริษัทฯ กลับไปเริ่มกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งหมดจึงจะนำกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ คชก.ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอีกครั้ง ตามมาตรา 48 และ49 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

แต่บริษัทฯ ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยการกลับไปเริ่มกระบวนการจัดทำรายงานใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง ไม่มีการชี้แจงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภายใน 30 วัน และไม่มีการเริ่มกระบวนการ ค.1 ค.2 ใหม่ นอกจากนั้น การที่ คชก. ยังรับรายงานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ฉบับดังกล่าวเข้าสู่การประชุม คชก. เพื่อพิจารณาอีกนั้นก็อาจเป็นการขัดคำสั่งตามมติที่ประชุมตามมาตรา 48 และ 49 ด้วย

 

ที่มา: นักข่าวพลเมืองกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS