รับสมัครนักสื่อสารพันธุ์ใหม่กับโครงการฝึกอบรมผลิตสื่อ สไตล์ “Backpack Journalist”

รับสมัครนักสื่อสารพันธุ์ใหม่กับโครงการฝึกอบรมผลิตสื่อ สไตล์ “Backpack Journalist”

สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ThaiPBS  ชวนผู้ที่รักในการผลิตสื่อและมีมุมมองทางสังคม สมัครเข้าร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของตนเองเพื่อบอกเล่าข่าว เรื่องราว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของคุณ ทั้ง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ด้วยสไตล์ Backpack Journalist 


หลักการและเหตุผล : โครงการค้นหา “Backpack Journalist” กับ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อในลักษณะต่างๆ ให้แก่ภาคพลเมือง คือ ภารกิจสำคัญของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ที่ผ่านมาได้พัฒนาเครื่องมือทำงานด้านการสื่อสารร่วมกับภาคพลเมืองในหลายลักษณะ เช่น ข่าวพลเมือง สารคดี และรายการ  รวมถึงการผลิตสารคดีข่าวในสไตล์ Backpack Journalist ที่เน้นการสื่อสารเรื่องราวด้วยการลงพื้นที่ ตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ ผลิตเนื้อหาผ่านทักษะการผลิตสื่อครบวงจรด้วยตนเองและนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ

และด้วยภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สื่อใหม่บนโลกออนไลน์มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมมากขึ้น ถือเป็นโอกาสของนักสื่อสารที่จะได้ปรับตัวและค้นหารูปแบบการนำเสนอให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่สื่อลักษณะต่างๆ รวมถึงพื้นที่ออนไลน์  เพื่อนำเนื้อหาสู่การรับรู้ให้กว้างขวางมีประสิทธิภาพ หลากหลาย platform เพื่อให้การสื่อสารนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริง

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จึงได้จัด“โครงการค้นหา นักสื่อสารพันธุ์ใหม่ “Backpack Journalist” เพื่อเปิดโอกาสให้นักสื่อสารหน้าใหม่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ที่สนใจประเด็นทางสังคมร่วมนำเสนอเนื้อหาและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อบนพื้นที่ออนไลน์ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อยกระดับการผลิตสื่อของภาคพลเมือง และนำเสนอเนื้อหาทางสังคมบนพื้นที่สื่อที่หลากหลายได้อย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตสื่อพลเมืองให้มีส่วนร่วมคิด ผลิตเนื้อหาข่าวและรูปแบบนำเสนอเนื้อหาใหม่ๆ บนพื้นที่สื่อใหม่ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง

2.เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือ เสริมสร้างทักษะเครือข่ายในการผลิตสื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

3.เพื่อให้เกิดเนื้อหาข่าวและรายการจากท้องถิ่น นำเสนอผ่านช่องทางหลากหลายของไทยพีบีเอส


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.บุคคลทั่วไป ผู้ผลิตสื่อที่มีประเด็นในภาคอยู่ในพื้นที่ภูมิภาค เหนือ อีสาน ใต้ และสนใจพัฒนาทักษะการผลิตสื่อด้วยตนเองอย่างครบวงจรสไตล์ Backpack Journalist
2.สมัครในนามบุคคล (1 คน)
3.มีทักษะการผลิตงานวีดิโอ หรือสามารถสร้างสรรค์สื่อรูปแบบอื่นๆ ด้วย
4.มีประเด็นสาธารณะในพื้นที่ภูมิภาคที่ต้องการสื่อสาร (ส่งแบบรายละเอียดข้อมูลและคลิปวีดิโอในประเด็นที่ต้องการนำเสนอความยาว 3 นาที ประกอบการพิจารณา)
5.มีอุปกรณ์ผลิตงานสื่อ เช่น กล้องวีดิโอ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัดต่อที่เกี่ยวข้อง
6.สามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและร่วมโครงการทุกขั้นตอนที่กำหนดได้

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1.ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มิถุนายน 2560

2.ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (โดยการพิจารณาของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะถือเป็นที่สิ้นสุด)

3.ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอนตามที่โครงการระบุ (ดูกำหนดการอบรมประกอบ)

4.ผู้ร่วมโครงการดูแลตนเองด้านการเดินทางไป-กลับ

5.ไทยพีบีเอส สนับสนุนที่พัก อาหาร การจัดกระบวนการ วิทยากร และค่าสนับสนุนการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเนื้อหาตามระเบียบของ ส.ส.ท.

6.ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านมาตรฐานการผลิตงาน จะสามารถร่วมเสนอประเด็นและผลิตงานร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

 


ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน…

กรอกใบสมัครและรายละเอียดโครงการ…โดยดาวน์โหลดได้ที่ … https://goo.gl/kRoCVI

ส่งใบสมัครพร้อมส่งคลิปที่เล่าเรื่องในประเด็นที่สนใจ 1 ชิ้น ความยาวไม่เกิน 3นาที โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์และยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มิถุนายน 2560 ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  • ภาคเหนือ…

ส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ศูนย์ไทยพีบีเอสภาคเหนือ เลขที่ 91 หมู่ 4 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ทางอีเมล์ tpbsnorth.c@gmail.com

หรือโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์… 02 790 2635

  • ภาคอีสาน

ส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคาร A ชั้น2 (อีสาน)  เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ทางอีเมล์ pear.lekkla@gmail.com และ thanwaspk@gmail.com

หรือโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์…02 790 2375

  • ภาคใต้

ส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะเลขที่ 77/25 หมู่ 8 ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ทางอีเมล์ eehanii.chaheng105@gmail.com , jarjar008@gmail.com

หรือโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์…02-790-2638 หรือ 087-6740505

 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ทาง www.citizenthaipbs.net
ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

-สถานที่ฝึกอบรม ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ /ภาคใต้ จังหวัดสงขลา /ภาคอีสาน จังหวัดขอนเเก่น

 

แผนการดำเนินการ

 


กำหนดการฝึกอบรม Backpack Journalist  ผลิตสารคดีข่าวแนวใหม่

(ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)


เป้าหมาย

– ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทสื่อสาธารณะ เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

– ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย Backpack Journalist

– ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตสารคดีข่าวที่มีเนื้อหา เชิงลึก เล่าเรื่องกระชับ เข้าใจง่าย สร้างสรรค์ ในพื้นที่ออนไลน์

– ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตชิ้นงานประกอบ รูปแบบอื่น เพื่อร่วมสื่อสารให้ครบถ้วน

– ผู้เข้าอบรมเข้าใจการสื่อสารในพื้นที่ออนไลน์ และวิธีการ  Content Marketing

หมายเหตุ:

-กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-สถานที่ฝึกอบรมจะเเจ้งให้ทราบภายหลังจากการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง