6 ปี คดีเพิกถอน ‘ใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวล’ เชียงราย นัดฟังศาลปกครองสูงสุด 15 มิ.ย.นี้

6 ปี คดีเพิกถอน ‘ใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวล’ เชียงราย นัดฟังศาลปกครองสูงสุด 15 มิ.ย.นี้

ติดตามศาลปกครองสูงสุดนัดฟังคำพิพากษาคดีชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่นคัดค้านโครงการก่อสร้างไฟฟ้าชีวมวล จ.เชียงราย 15 มิ.ย.นี้ หลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปี 2556

14 มิ.ย. 2560 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน แจ้งความคืบหน้าคดีชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่นยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยชีวมวล ในพื้นที่ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ว่าในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่มีนัดฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ 146/2554 และ คดีหมายเลขแดงที่ 278/2556

คดีนี้สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ต.เวียงเหนือ ต.ริมกก ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จำนวน 100 ราย ผู้ฟ้องคดี พร้อมรายชื่อผู้สนับสนุนการฟ้องคดีกว่า 1,000 รายชื่อ ร่วมกันยื่นฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองเชียงใหม่เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2554 เพื่อให้ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่บริษัทพลังงานสะอาดดี 2 จำกัด

กลุ่มชาวบ้านระบุเหตุผลว่า กระบวนการออกใบอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบด้วยพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญของ จ.เชียงราย ขัดกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ตามพ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และอาจมีผลกระทบกับแหล่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยร่างกายจากฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้วัตถุดิบ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งวัตถุดิบจากอำเภออื่น ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด

นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้างยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ โบราณสถานพระเจ้ากือนา วัดพระโบราณ และวนอุทยานประวัติศาสตร์เวียงเชียงรุ้ง

ต่อมาวันที่ 24 มิ.ย. 2556 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า เลขที่ (สรข.5) 02-119/2553 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2553 ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ออกให้บริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) โดยให้มีผลนับแต่วันออกใบอนุญาตดังกล่าว และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หลังมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นบริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาในวันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ระบุว่า คดีนี้มีประเด็นสำคัญ เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านโดยการใช้สิทธิชุมชนเข้าต่อสู้กับเอกชนและรัฐที่ใช้กฎหมายในทางมิชอบออกใบอนุญาตให้สร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่อาจกระทบกับประชาชน และสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น ซึ่งประชาชนควรมีสิทธิที่จะตรวจสอบและป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต แหล่งที่อยู่อาศัย และชุมชนของตนเอง ดังนั้น คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้จึงมีความสำคัญในการสร้างบรรทัดฐานเรื่องสิทธิชุมชนได้เป็นอย่างดี

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง