ผู้นำกะเหรี่ยงบ้านกลางรับรางวัล “ผู้นำหมู่บ้านยอดเยี่ยมปี 2560”

ผู้นำกะเหรี่ยงบ้านกลางรับรางวัล “ผู้นำหมู่บ้านยอดเยี่ยมปี 2560”

เมื่อวานนี้ (10 ส.ค. 2560) นายสมชาติ หละแหลม ผู้ใหญ่บ้านชาวกะเหรี่ยง บ้านกลาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งใน 132 ซึ่งผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลผู้นำหมู่บ้านยอดเยี่ยมปี 2560 โดยมี พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบแด่ผู้ใหญ่บ้านที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างประชาชน ชุมชน และรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยในการนี้บ้านกลางยังได้ประกาศเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษที่มีสิทธิในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 3 สิงหาคม พ.ศ.2553 และยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และเป็นหมู่บ้านนำร่องที่ชนเผ่าสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

บ้านกลางมีจำนวน 72 ครัวเรือน ไม่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีทางการเกษตร ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีมานี้คนในพื้นที่ร่วมกันดูแลป่า ทำแนวกันไฟ จัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านกลาง สร้างกติการ่วมกันในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ ทำให้สามารถรักษาพื้นที่ป่ากว่า 18,000 ไร่ โดยชาวบ้านได้แบ่งพื้นที่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์เป็น ป่าใช้สอยราว 3,000 ไร่ ป่าอนุรักษ์ประมาณ 6,000 ไร่ หมู่บ้านสัตว์ป่า ประมาณ 1,000 ไร่ พื้นที่ป่าสาธารณะ กว่า 6,000 พื้นที่ทำกิน ราว 1,300 ไร่ และที่อยู่อาศัยเพียงแค่ 60 ไร่

สมชาติ หละแหลม เป็นหนึ่งในแรงหนุนที่ทำให้ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านกลางสามารถดำรงวิถีวัฒนธรรรมของตนเองและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรูปธรรมให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ซึ่งเขาได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาเป็นเวลา 16 ปี (ตั้งแต่ปี 2544-ปัจจุบัน) นอกจากนี้ยังมีบทบาทอีกมากมาย อาทิคณะกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้ภาคเหนือ กรรมการเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ นักวิจัยชาวบ้าน อนุกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง อาสาสมัครด้านสิทธิชุมชน อาสาสมัครในการตรวจค้นและป้องกันยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น

การรับรับรางวัลผู้นำหมู่บ้านดีเด่นในครั้งนี้เป็นเหมือนอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับชุมชนของสุชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า อยากเห็นชุมชนรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เยาวชนมีการศึกษาที่ดี ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ไม่ตกอยู่ในภาวะของระบบบริโภคนิยมและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือขายพลเมืองภาคเหนือ