300รายชื่อออกแถลงการณ์ถอนข้อกล่าวหาผู้จัดผู้ร่วมประชุมไทยศึกษา

300รายชื่อออกแถลงการณ์ถอนข้อกล่าวหาผู้จัดผู้ร่วมประชุมไทยศึกษา

 

301 นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน ออกแถลงการณ์ กรณีการออกหมายเรียกคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการไทยศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 13

เย็นวันที่ 20 ส.ค.2560 ก่อนถึงวันกำหนดที่บุคคล 5 ท่านที่จัดและร่วมงานไทยศึกษาครั้งที่ 13 ถูกหมายเรียนให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพียง 1 วัน กลุ่มนักวิชาการ ประชาชน นักศึกษา ข้าราชการกว่า 300 คน ได้ออกแถลงการณ์เผยแพร่ทั่วให้ถอนการแจ้งความกล่าวหาโดยระบุว่า

จากกรณีที่รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกได้ออกหมายเรียกให้ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการไทยศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 13 ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เรื่องการมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีรายชื่อท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ ยืนยันว่า การประชุมวิชาการไทยศึกษานานาชาติ ถือเป็นเวทีวิชาการหลักที่ทำให้เกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับไทยศึกษาทั้งในด้านภาษาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงอนาคตของสังคมไทยท่ามกลางความท้าทายของโลกโลกาภิวัตน์ การจัดประชุมวิชาการไทยศึกษาจะจัดขึ้นทุก 3 ปี และในการประชุมแต่ละครั้ง มีนักวิชาการทั้งจากในประเทศและระหว่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทย สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีนักวิชาการจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 1,000 คน พร้อมกับหัวข้อการประชุมกว่า 200 หัวข้อ มีกิจกรรมควบคู่ไปกับการสัมมนา อาทิ การออกร้านหนังสือ ภาพยนตร์สารคดี การแสดงนิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งถือว่าสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตของประเทศไทยอย่างยิ่ง การถือป้ายมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหารเป็นกิจกรรมเล็กน้อยที่เป็นเพียงการสื่อสารถึงความไม่เหมาะสมของการแทรกตัวของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในการสัมมนาเท่านั้นโดยนัยนี้ การออกหมายเรียกผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมในข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เรื่องการมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง จึงไม่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิดการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งก่อให้เกิดการทำลายบรรยากาศของสังคมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสังคมไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีรายชื่อท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ จึงขอเรียกร้องให้

1. ถอนการแจ้งความกล่าวหา ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ นางสาวภัควดี วีระภาสพงษ์ นายชัยพงศ์ สำเนียง นายธีรพล บัวงาม และนายนลธวัช มะชัย โดยทันที

2. รื้อฟื้นความเชื่อมั่นและบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตของสังคมไทย ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยน ถกเถียงเพื่อกำหนดอนาคตควรเป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม มิได้ถูกผูกขาดหรือจำกัดสิทธิโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ด้วยความสมานฉันท์
1. นพ. ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์กระทรวงสาธารณสุข
2. ดร.เดชรัต สุขกำเนิดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ข้าราชการบำนาญ ธรรมศาสตร์
4. ศ.ดร.ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มช
6. ศ.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นางเกศสุภรณ์ เขื่อนเพชร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ด.ช.เขมรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9. เคท ครั้งพิบูลย์ นักวิชาการอิสระ
10. นายเจตณรงค์ ลิขิตบัณฑูร นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. เฉลิมพงศ์ ตอเสนา
12. นายเดชาธร สีหาบุตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13. ดร.เตชนิธิ ดิษยนันทไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ
14. เนตรดาว เถาถวิล
15. นางสาวเนาวรัตน์ หัสพันธ์
16. เบญจมาศ บุญฤทธิ์ PhD candidate, University of Aberdeen
17. นางสาวเพ็ญพิศ ชงักรัมย์ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มช.
18. เมธิรา มุลพรม
19. นายเมธี ใจศรี นักวิชาการอิสระ
20. ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ม.สงขลานครินทร์
21. เศรษฐภูมิ บัวทอง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. นางเศรษฐราณี แย้มแสงสังข์
23. เสฎฐวุฒิ ยุทธาวรกูล นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. ผศ. ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25. เสือ อภิชาติเกรียงไกร มหาวิทยาลัยชาวนา
26. ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
27. อาจารย์เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
28. เอนก รักเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
29. เอื้ออารี แจ่มผล ข้าราชการบำนาญ
30. ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
31. แสวง มาละแซม นักวิชาการอิสระ
32. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์ ม.บูรพา
33. อ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34. อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
35. รศ. ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36.กรกนก โกตระกูล
37. อ.ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38. น.ส.กรพินธุ์ โตทับเที่ยง
39. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
40. นายกฤดิกร วงศ์สว่างพานิช นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกียวโต
41. กฤตยา สูงแข็ง
42. กฤษฎา บุญชัย
43. นายกวิน บุญธารา พลเมือง
44. นส.กันต์สิริ ชุนณวงษ์
45. นางสาว กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ ผู้สื่อข่าว TNN24
46. นายกาญจนพงค์ รินสินธุ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
47. กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
48. กาณฑ์ พงษ์ประภาพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49. กำพล จิตตะนัง โครงการปกป้องปักษ์ใต้
50. กิตติ วิสารกาญจน ม.ศิลปากร
51. กิตติกาญจน์ หาญกุล ม.ธรรมศาสตร์
52. กิตติพล สรัคคานนท์
53. กิติมา ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สกลนคร
54. กุลธีร์ บรรจุแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
55. น.ส.ขวัญชนก กิตติวาณิชย์ University of Manchester
56. นายขวัญชัย เกิดแดน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
57. อาจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58. นายคงศักดิ์ ตรงธรรมพร คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
59. ผศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
60. นายคมสัน กิมาลี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
61. คมสัน พรมรินทร์
62. นางสาวคำเพิ่ง บุญไทย
63. นางสาวคำปิ่น อักษรนักข่าวพลเมืองภาคอีสาน
64. คุณวุฒิ บุญฤกษ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65. คู่บุญ จารุมณี
66. ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
67. งามศุกร์ รัตนเสถียรสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
68. จตุชัย แซ่ซือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69. จอม เพชรประดับสื่ออิสระ ลี้ภัยการเมืองในอเมริกา
70. ผศ.จักร แสงมาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
71. จักรกฤษ กมุทมาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72. จันทจิรา เอี่ยมมยุราคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
73. จันทนี เจริญศรีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
74. น.ส.จันทร โพธิ์จันทร์
75. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
76. จารุปภา วะสีแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา
77. จิรชาติ สันต๊ะยศอาจารย์พิเศษ / นักวิชาการอิสระ
78. จุไรพร จิตพิทักษ์
79. นายฉัตรชัย ผ่านสำแดง ประชาชน
80. รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81. รศ.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ มหาวิทยาลัยมหิดล
82. นางชนิดา เผือกสม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
83. นายชยันต์ ผลโภค
84. นางสาวชลิตา ศรีแก้ว
85. ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
86. ชัชฎา กำลังแพทย์ นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
87. ชัชวาล ปุญปันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88. ชัยชนะ เลิศธรรมตระกูล
89.ชัยธวัช สีผ่องใสรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
90. ชานันท์ ยอดหงษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 91. นายชินวร อิ่มเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92. ฐาปกรณ์ กำจร
93. ฐิติกร เจนถาวร
94. นายณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
95. ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
96. น.ส.ณัฐปวีณ์ ชินอัครพงศ์
97. นายณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98. นายณัฐพล ศุภสิทธิ์
99. ณัฐพล อิ้งทม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
100. นายณัฐวุฒิ อุปปะ ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก
101. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
102. ผศ.ตะวัน วรรณรัตน์
103. นายทยิดา เปรมสละ
104. นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร อิสระ
105. นายทองนพ นาคอุไร นิด้า
106. ทัศนัย เศรษฐเสรี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
107. นายทิตศาสตร์ สุดแสน มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
108. ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ
109. ศ. ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110. นางสาวธนพร ศรีสุกใส นักวิจัยอิสระ
111. ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112. นายธนพล พันธุ์งาม นิสิตวนศาสตร์ชุมชน-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
113. ธนากร อัฏฐ์ประดิษฐ์
114. ธนากรณ์ อินทร นิสิตปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
115. พระธรรมยุทธ์ ภูมิธเนศ อิสระ
116. นางสาวธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์
117. ธัญญาพร กิจนุกร การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
118. ธารา บัวคำศรี
119. ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง
120. นายนพพล อัคฮาด นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล
121. นภาพร อติวานิชยพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
122. อ.นรุตม์ เจริญศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
123. ผศ. ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124. นวภู แซ่ตั้ง อิสระ
125. นันทา เบญจศิลารักษ์ มูลนิธิสื่อประชาธรรม
126. นางสาวนันท์นภัส เมืองวงษ์ ศูนย์ชาติพันธุ์ฯ
127. นางสาวนิตินันท์ การพร้อม

128. นางสาว นิภาพร มาลีลัย เอกชน
129. นายนิรันดร คำนุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
130. อาจารย์นิลุบล ไพเราะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
131. นายนิวัฒน์ ร้อยแก้วกลุ่มรักษ์เชียงของ
132. นุจรี ใจประนบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
133. นายบวร ทรัพย์สิงห์สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134. นายบาลี พุทธรักษาขรก.บำนาญ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
135. ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
136. นางสาวบุญตา สืบประดิษฐ์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
137. ผศ.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
138. นายบูรพา เล็กล้วนงามเดอะอีสานเรคคอร์ด จ.ขอนแก่น
139. นายปฏิพัทธ์ สถาพรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
140. ดร.ปรมตถ ณ ระนองRoyal University of Law and Economics , Cambodia
141. ประทีป ฉายลีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
142. นายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143. ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว

144. นางสาวปรารถนา นามนิตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
145. รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
146.  ปฤณ เทพนรินทร์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
147. ปวลักขิ์ สุรัสวดีมหาวิทยาลัยมหิดล
148. ปารณัฐ สุขสุทธิ์มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
149. นางสาวปาริชาต สุนทรสพม.1
150. รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียรนักวิชาการอิสระ
151. นายปิง วิชัยดิษฐคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
152. รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153. ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
154. นายปิยชัย นาคอ่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
155. นายปิยชาติ มรกตคันโธ

156. นายปิยะภูมิ กาญจนเจริญสถาบันเกษตรกร(สหกรณ์)
157. ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์นักวิชาการอิสระ
158. อ.พงศธร นัทธีประทุมม.รามคำแหง
159. พนิดา อนันตนาคมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

160. นางพรพิมล โรจนโพธิ์มูลนิธิสัมมาชีพ
161. พรสุข เกิดสว่างมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน
162. นางสาวพรหม แก้วหาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
163. นางพริ้ม บุญภัทรรักษา

164. พริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

165. นางสาวพลอยรุ้ง สิบพลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
166. นายพัชร์ นิยมศิลปะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
167. พัชรินทร์ ไชยรบ นักวิจัยอิสระ
168. พัชรินทร์ สิรสุนทร นักวิชาการอืสระ
169. อาจารย์ ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
170. อาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มอ. ปัตตานี
171. พิทยา ว่องกุล

172. นายพิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
173. นาย ภัทรนันท์ ลิ้มอุดมพร นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
174. ว่าที่ ร.อ. หญิงภัทรมน สุวพันธุ์ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) ม.บูรพา
175. ภัทรา วรลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
176. ภาณุวัชร์ โพธิ์นอก

177. นายภาณุวัตร จันทร์ดี นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
178. นายภานนท์ คุ้มสุภานักวิชาการอิสระ
179.  ภาสกร อินทุมารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
180. นายภูเดช แสนสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
181. นาย ภูริณัฐร์ โชติวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
182.  มนตรา พงษ์นิล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
183. นางสาวมนทกานต์ ฉิมมามี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
184. นางมรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
185. มัทนา โกสุมภ์นักวิชาการอิสระ
186. ยุภาวรรณ แสงกาศ

187.  รัศมี เอกศิริ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
188. น.ส.ราณี หัสสรังสี คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
189. รามิล. กาญจันดา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาเขตกำแพงแสน
190. ลลิตา หาญวงษ์

191. ลัดดา กาฬจันทร์

192. ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ นักกิจการเสรี
193. วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
194. วรปรัชญ์ มะโนวัง

195. วราพร ครามบุตร

196. วราลี ศิระมานะกุลCMU / NIDA
197. ผศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
198. นายวัชรพงศ์ พุ่มชื่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
199. วัชรฤทัย บุญธินันท์

200. นายวันพิชิต ศรีสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
201. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
202. วาสนา ศรีจำปา

203. รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณสถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์
204. วิทยา อาภรณ์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
205. นายวิทัศน์ ฝักเจริญผลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
206. นายวิธูร บัวแดงนักวิจัยอิสระ
207. ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
208. วิมลสิริ เหมทานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
209. นาย วิริยะ สว่างโชติ นักวิชาการอิสระ
210. นายวิวัฒน์ ตามี่ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์
211. นายวีรบูรณ์ วิสารทสกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
212. นายวุฒิ บุญเลิศ เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี
213. นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้วอดีตนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
214. นางสาวศจี กองสุวรรณ มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม
215. นายศตานนท์ ชื่นตา ชาวนา ประชาชนธรรมดา
216. ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
217. นายศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
218. ศรัณย์ภัทร ไชยพิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
219. ผศ.ดร.ศรันย์ สมันตรัฐ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
220. นายศราวุฒิ ประทุมราช นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
221. ศราวุฒิ วิสาพรมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
222. ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีมอ.ปัตตานี
223. นางสาว ศรีสุรางค์ แสนสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
224. นายศักดิ์ดนัย สวัสดิ์ผลนิสิตเอกสังคม ศึกษาศาสตร์ มมส.
225. ศิริธร ศิริวรรณ Cornell University
226. นางสาวศิรินันต์ สุวรรณโมลี นักวิชาการอิสระ
227. นางสาวศิรินาฎ มาตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
228. นางศิริมา โคตตาแสง กระทรวงสาธารณสุข
229. ศิริลักษณ์ คำจันทร์

230. นายศิริวัฒน์ คันทารส กลุ่มเพื่อนกระบวนกร
231. นายศิริวุฒิ บุญชื่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
232. ศิวกร ราชชมภู นักศึกษา
233. นาย ศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
234. ศุภวรรณ ชนะสงคราม โครงการอาหารปันรัก หาดใหญ่ สงขลา
235. อ.ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
236. นางสาว ศุภิสรา ชินอัครพงศ์

237. ผศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ ธรรมศาสตร์
238. ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
239.  สมัคร์ กอเซ็ม Thirdspace Publishing
240.  สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์นักวิชาการอิสระ
241. ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

242. ดรสร้อยมาศ รุ่งมณี ม. ธรรมศาสตร์
243. นายสลัก ลิ่มสอน สัญชาติ เชื้อชาติไทย
244. นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล

245. สันทราย วงษ์สุวรรณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
246. ผศ. ดร.สาวิตรี คทวณิช

247. นางสาว สิกขา สองคำชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
248. ผศ.ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้าอิสระ
249. สิทธิชาติ พิทักษ์กิจงาม นิสิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
250. อาจารย์สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
251. สิรีธร ถาวรวงศานักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
252. สุเมธ เจริญทรัพย์

253. สุทธิชัย รักจันทร์นิสิตปริญญาโท
254. สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์

255. นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  ชมรมแพทย์ชนบท
256. นายสุร แก้วเกาะสะบ้า Land Watch Thai
257. สุรชัย ตรงงาม ทนายความ
258. อ. ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
259. สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
260. รศ.สุรัสวดี หุ่นพยนต์ผู้ประสานงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
261. สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
262. นางสุวรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

263. อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี

264. อนิรุทร์ มูลวันดีอิสระ
265. อภิชญา โออินทร์ นักวิชาการอิสระ
266. นายอภิชิต ศิริชัย นักวิชาการอิสระ
267. นางสาวอภิญญา พลทม นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
268. นางสาวอมรรัตน์ สิทธิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
269. นางอรนุช ผลภิญโญ

270. นายอรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูลนักวิชาการอิสระ
271. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
272. ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
273. อรศรี งามวิทยาพงศ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์
274. ผศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
275. อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
276. อัจจิมา แสงรัตน์

277. นางสาวอัญชัน มีโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
278. นางสาวอัญชิษฐา โพธิวงษ์ นิสิตสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
279. อาคม สมหวัง

280. อาทิตย์ ศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
281. อานนท์ บุญเชิดชูประชาชน
282. อาจารย์อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
283. อารยาภัสร์ เดชมาข้าราชการครู สพม.1
284. นาง อารีย์รัตน์ สายฟ้า
————
285. อารีรัตน์ กิตติศิริ

286. อิทธิพล ไชยศรี อิสระ
287. นายอินทนนท์ สุกกรี

288. อิลหาม มะนะแล นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
289. นส.อุบลวรรณ ชัยมงคล

290. MissAtchareeya Saisin Chiang Mai University
291. Chanetwallop N Khumthong Economics ,Chulalongkorn University
292. MrsIsriya BunyasiriKasetsart university
293. Jiraporn Chanup

294. Neeranooch MalangpooUniversity of Wisconsin-Madison
295. Nopparat Luemak

296. Pakkamol Siriwat Ph.D. Candidate, University of Cambridge
297. Dr.Ratana Tosakul Thammasat University
298. Dr.Richard FriendUniversity of York, UK
299. Ms.Thita Ornin CSDS Chulalongkorn University
300. MrTinnaphop Sinsomboonthong London School of Economics and Political Science (LSE)
301. Urai YangcheepsutjaritChiangmai university

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ