คคส. ค้าน ‘ร่างกฎหมายมาตรฐานสินค้าเกษตร’ เหตุเน้นเศรษฐกิจ ละเลยผู้บริโภค

คคส. ค้าน ‘ร่างกฎหมายมาตรฐานสินค้าเกษตร’ เหตุเน้นเศรษฐกิจ ละเลยผู้บริโภค

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยื่นเรื่องเสนอแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร เข้า ครม. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และพยายามแก้ไข พ.ร.บ.อาหาร แต่ถูกคัดค้าน เพราะรวบคุมอำนาจนำเข้า-ส่งออกอาหาร สุ่มเสี่ยงลักไก่เจรจาต่อรองการค้า ทำลายระบบคุ้มครองผู้บริโภค

17 ก.ย. 2560 ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาฯ เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพติดตามความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิด และได้จัดทำชุดวิเคราะห์ออกมาเพื่อสร้างความเข้าใจกับสาธารณะถึงการคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางการค้าได้

สมุดปกขาว “มองรอบด้าน ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร” นี้ ได้วิเคราะห์ข้ออ้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อรัฐบาล โดยอ้างเหตุผลเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

ทั้งนี้ คคส.ร่วมกับนักวิชการ วิเคราะห์ ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. … และ ร่าง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. … ที่ กระทรวงเกษตรฯ เสนอแก้ไข พบว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดยไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค และอาจส่งผลกระทบต่อระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย (Food safety) ของประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดได้จาก: มองรอบด้านร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิก)

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง