ประมวลภาพ: บรรยากาศคึกคัก! ประชาคม ‘คนบ้านแหง’ กว่า 90%ไม่เอาเหมืองถ่านหิน

ประมวลภาพ: บรรยากาศคึกคัก! ประชาคม ‘คนบ้านแหง’ กว่า 90%ไม่เอาเหมืองถ่านหิน

คนบ้านแหงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ-ปฎิญญาสากลระหว่างประเทศ จัดประชาคมขอมติจากคนในชุมชน กำหนดทิศทางอนาคต พื้นที่ประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน คนภาครัฐร่วมสังเกตุการณ์ทั้งปลัดอำเภองาว รองผู้กำกับงาว นายก อบต.บ้านแหง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และ อบต.หลวงเหนือ

7 ปีกว่าแล้วที่ชาวบ้านบ้านแหงเหนือ หมู่ที่ 1 และ 7 และบ้านแหงใต้ หมู่ 2 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ได้ร่วมกันต่อสู้กับการเข้ามารุกรานของบริษัทเอกชนที่เข้ามาขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่ สุดท้ายบริษัท เขียวเหลือง จำกัด ก็ได้ประทานบัตรไป 1 แปลง พื้นที่ 200 กว่าไร่ จากทั้งหมด 5 แปลง 1,000 กว่าไร่

ประทานบัตรที่เหลืออีก 4 แปลง ทำให้บริษัทเอกชนยังคงมุ่งเป้าหมายอยู่กับพื้นที่นี้

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 ชาวบ้านจึงใช้สิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฯ ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฯลฯ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก หรือ SDGs จัดเวทีประชาคมขึ้นมาเพื่อขอมติจากคนในชุมชน

เพจ Lampangmining รายงานบรรยากาศว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านแหงเหนือ ผู้คนเริ่มทยอยลงทะเบียนและเข้าร่วมเวทีเวทีประชาคมซึ่งตามกำหนดการจะเริ่มต้นในเวลา 09.00 น.

ส่วนผลของการทำประชาคม มีชาวบ้านมาลงรายชื่อเข้าร่วมเวทีประชาคมจำนวน 560 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย ที่จะให้ยกเลิกเพิกถอนผลของการทำประชาคม รวมถึงบันทึกประชาคมขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2553 ที่บริษัทฯ นำไปใช้ดำเนินการขอประทานบัตร จนได้มาซึ่งประทานบัตรแปลงที่ 30485/16138 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2558

ผลการนับคะแนนปรากฎว่า เห็นด้วย 539 เสียง แบ่งเป็นคะแนนของผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 13 เสียง นอกนั้นเป็นเสียงของผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี และไม่ปรากฎคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วย

2. เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย ที่จะไม่อนุญาตให้ดำเนินการขอประทานบัตรตามคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด แปลงที่ 4/2553, 5/2553, 7/2553 และ 8/2553 รวมถึงคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินหรือแร่ชนิดอื่น ๆ ของเอกชนรายอื่นด้วย

ผลการนับคะแนนปรากฎว่า เห็นด้วย 545 เสียง แบ่งเป็นคะแนนของผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 18 เสียง นอกนั้นเป็นเสียงของผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี และไม่ปรากฎคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วย

3. เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย ที่จะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ประเภทต่าง ๆ และตามกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องฉบับต่าง ๆ และพื้นที่ ส.ป.ก. ในเขตที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบและทำนุบำรุงรักษาของหมู่บ้านแหงเหนือ หมู่ที่ 1 และ 7 เพื่อสำรวจและทำเหมืองแร่

ผลการนับคะแนนปรากฎว่า เห็นด้วย 545 เสียง แบ่งเป็นคะแนนของผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 18 เสียง นอกนั้นเป็นเสียงของผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี และไม่ปรากฎคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วย

4. เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย ที่จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อสงวนรักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ประเภทต่าง ๆ และตามกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องฉบับต่าง ๆ และพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ปรากฎอยู่ในคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด แปลงที่ 4/2553, 5/2553, 7/2553 และ 8/2553 ให้เป็นป่าชุมชนและป่าใช้สอยของราษฎรบ้านแหงเหนือทั้ง 2 หมู่บ้าน รวมถึงราษฎรจากหมู่บ้านอื่น ๆ ด้วยในละแวกใกล้เคียงกัน

ผลการนับคะแนนปรากฎว่า เห็นด้วย 545 เสียง แบ่งเป็นคะแนนของผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 18 เสียง นอกนั้นเป็นเสียงของผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี และไม่ปรากฎคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้ บรรยากาศของการทำประชาคมผ่านไปด้วยดี

รวมภาพบรรยากาศเวทีประชาคมเอา-ไม่เอาเหมืองถ่านหินของชาวบ้านแหง

– คนเฒ่าคนแก่ทำบุญเสร็จแล้วก็มาร่วมประชาคม

 

– เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็มาร่วมประชาคมด้วย กลุ่มเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 12 ปีก็มาร่วมด้วย

 

– ชรบ.มาแต่เช้า ลงชื่อเข้าร่วมประชาคมแล้วก็ไปปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่เวที

 

– 8.54 น. ชาวบ้านทยอยมากัน 200 กว่าคนแล้ว และกำลังทยอยมากันเรื่อย ๆ จนเวลา 9.17 น. ชาวบ้าน 370 คนแล้ว เวทียังไม่เริ่ม ยังรอชาวบ้านที่กำลังทยอยมาอีกสักเล็กน้อย

 

– 9.55 น. ชาวบ้านมาเยอะกว่าที่เตรียมเต็นท์และเก้าอี้ไว้สำหรับ 400 คน แต่ที่มาทั้งหมดตอนนี้คือ 500 คน จึงต้องกางเต็นท์เพื่อวางเก้าอี้เพิ่มอีก 100 ตัว

 

– สักขีพยาน/ผู้ร่วมสังเกตุการณ์คนแรก คือ เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) มาถึงที่เวลา 9.23 น.

– 9.31 น. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ลำปาง มาถึง

– 9.32 น. ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอมาถึง แต่ไม่ยอมลงชื่อเข้าร่วมเวทีประชาคม

 

– 9.45 น. รอง ผกก. งาว มาถึง

 

– 9.54 น. สักขีพยานที่มาพร้อมแล้ว ปลัดอำเภองาว รองผู้กำกับงาว นายก อบต.บ้านแหง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และ อบต.หลวงเหนือ

 

– 10.00 น. เวทีเริ่ม โดยพิธีกรเรียนเชิญป้อหลวงและแม่หลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) บ้านแหงเหนือ หมู่ที่ 1 และ 7 และประธานประชาคมหมู่บ้าน ขึ้นมาบนเวทีเพื่อเริ่มงาน

– 10.06 น. ป้อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) กล่าวทักทายพี่น้องชาวบ้านและเรียนเชิญปลัดอำเภอขึ้นกล่าวเปิดงาน

– 10.07 น. ปลัดอำเภอ กล่าวเปิดงาน

– 10.19 น. ผู้อาวุโสของหมู่บ้านเล่าเรื่องประวัติและความเป็นมาของการก่อตั้งบ้านแหงเหนือให้แก่ชาวบ้านและลูกหลานฟังพอสังเขป มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบมาสังเกตุการณ์ประชุมประมาณ 6 คน และเจ้าหน้าที่ทหารในเครื่องแบบ 3 คน

– 10.35 น. แม่หลวงเริ่มพูดอธิบายความเป็นมาในการจัดประชุมประชาคมในวันนี้

– 10.40 น. ประธานประชาคมกล่าวเริ่มทำประชาคม

– 10.43 น. ผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชาคม เริ่มอธิบายความเป็นมาเป็นไปของการทำประชาคมครั้งนี้

 

– 10.55 น. ผู้ทำหน้าที่ดำเนินราการเริ่มทำประชาคม โดยมีคำถาม 4 ข้อ ตามที่กล่าวไว้ด้านบน

– เวลา 11.46 น. ประธานประชาคมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคม ร่วมถ่ายรูปร่วมกัน และปิดประชุม จนกระทั่งเวลา 12.00 น.

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง