สกน.เร่งรัดแก้ปัญหาธนาคารที่ดินและโฉนดชุมชน ร้องยุติดำเนินคดีแกนนำเทพา

สกน.เร่งรัดแก้ปัญหาธนาคารที่ดินและโฉนดชุมชน ร้องยุติดำเนินคดีแกนนำเทพา

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเข้า มทบ. 33  ขอให้เร่งรัดติดตามกรณีธนาคารที่ดิน  ผลักดันโฉนดชุมชน และขอให้รัฐยุติดำเนินคดีแกนนำกลุ่มชาวบ้านเทพา จ.สงขลา

วันนี้ ( 2 ธันวาคม 2560)  สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อสิทธิชุมชนและการอนุรักษ์  นำโดยนาย ดิเรก กองเงิน เข้ายื่นหนังสือต่อขอให้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาขอสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนื (สกน) ต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ และยังเดินทางไปยัง มทบ. 33 ที่ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่  เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ด้วย

สาระสำคัญของหนังสือขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ คือการติดตามกรณีธนาคารที่ดิน การผลักดันโฉนดชุมชน และขอให้รัฐยุติดำเนินคดีแกนนำกลุ่มชาวบ้านเทพา จ.สงขลา

โดยรายละเอียดข้อร้องเรียนระบุว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558   สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้เข้าพบผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย  มณฑลทหารบกที่ 33 พลตรีโกศล ประทุมชาติ  เพื่อยื่นเรื่อง นำเรียนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ให้มีการแก้ไขปัญหาของ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) โดยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน และธนาคารที่ดิน   ต่อมาได้มีหนังสือตอบรับในการรับเรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12  มกราคม 2560  โดยระบุว่ารองนายกรัฐมนตรี รับทราบปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดดีและรับปากว่าจะช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ  โดยจะไม่ยุติการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดินและโครงการโฉนดชุมชน

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ปัญหานั้นยังไม่ได้รับการแก้ไข   โดยโครงการนำร่องธนาคารที่ดินได้มีการอนุมัติงบประมาณ 90 ล้านบาท  จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  เพื่อให้แก้ไขแก่เกษตรกรในพื้นที่นำร่อง  แต่การดำเนินงานกลับไม่เป็นไปตามแนวทางโครงการนำร่องแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรรายย่อยไทยเข้มแข็ง ภายใต้นโยบายกองทุนธนาคารที่ดิน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน

ส่วนโครงการฉโนดชุมชนนั้น มีพื้นที่ที่ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโฉนดชุมชน 58 ชุมชน แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธาน คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีฉโนดชุมมชน พ.ศ.2553  แต่อย่างใด

นอกจากนั้น จากเหตุการณ์กลุ่มชาวบ้านเทพา จ.สงขลา ที่เดินเท้าเพื่อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อ 24 พ.ย.2560   ซึ่งเป็นการเรียกร้องเพื่อปกป้องที่ดินและทรัพยากรชุมชน โดยได้สื่อสารต่อสาธารณะและหวังจะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ถึงการไม่ต้องการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา แต่รัฐบาลได้ใช้มาตรการความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุ และละเมิดสิทธิมนุษยชนของพี่น้องเทพาที่กังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน และอุตสาหกรรมที่สกปรกที่ทำลายทรัพยากรและระบบนิเวศน์ที่ชุมชนรักษา

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ทางสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) จึงขอให้เร่งรัดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคือ

1.ให้นายกรัฐมนตรี  แต่งตั้งประธานและรองประธาน คณะกรรมการประสานงานดำเนินงานโฉนดชุมชนโดยให้คณะกรรมการที่มีอยู่ดำเนินงานต่อไป  และให้นำหลักการและแนวทางการดำเนินงานโฉนดชุมชนเป็นแนวทางของกรรมกร นโยบายที่ดินแห่งชิต (คทช.) และเร่งรัดการดำเนินการพื้นที่ที่ยื่นขอโฉนดชุมน

2.ในการดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ให้เกิดความชัดเจนถึงหลักการแก้ไขปัญหาเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นที่พึ่งถึงการเข้าถึงที่ดิน

3.ขอให้มีการเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดี ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

 

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ