เชียงใหม่ เปิดสภาพลเมือง ชูวาระชุมชนดูแลคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขา หลังแก้ปัญหามานาน

เชียงใหม่ เปิดสภาพลเมือง ชูวาระชุมชนดูแลคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขา หลังแก้ปัญหามานาน

บ่ายวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุม 3 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการเปิดเวที สภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 /2561 เวทีนี้เป็นความร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจ และภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ ได้หยิบยกประเด็นสำคัญของเมืองเชียงใหม่มาพูดคุยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ คือ แนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่า การเเก้ไขปัญหาโคมลอยในเทศกาลยี่เป็ง เรื่องการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

เริ่มต้นที่ตัวเเทนคณะกรรมการชุมชนริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา 18 ชุมชน ได้นำเสนอแผนแม่บท แผนปฏิบัติ และกิจกรรมการดูแลและพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาให้เกิดรูปธรรม โดยแผนแม่บทการดูแลและพัฒนาคลองเเม่ข่า ปี 2561-2563 มี 5 ด้านใหญ่ คือ 1.แผนการจัดการสิ่งเเวดล้อม 2.การจัดการน้ำเสียและขยะ 3.พัฒนาที่อยู่อาศัย 4.การจัดการวัฒนธรรมและโบราณสถาน 5.พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนริมคลอง

ด้านตัวเเทนสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ได้รายงานความก้าวหน้า ถึงการผันน้ำดีเติมคลองเพื่อไล่น้ำเสียในคลองเเม่ข่า โดยมีการผันน้ำดีจาก น้ำสา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยคาดการณ์การว่า โครงการที่ชลประทานได้ทำทางนำน้ำมาลงคลองแม่ข่า จะเเล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2561

ด้านกรรมการอำนวยการบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมเชียงใหม่ จำกัด(CSE) ได้กล่าวถึงการเข้ามาร่วมสนับสนุนเงินทุนเข้าร่วมสร้างโมเดลในการจัดหารพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ทั้งระบบ โดยความร่วมมือ 4 ฝ่ายคือ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ในการสนับสนุนข้อมูล เพื่อออกแบบภาพใหม่ของคลองแม่ข่า พร้อมแผมปฏิบัติการ

ด้านตัวเเทนเทศบาลนครเชียงใหม่ รายงานผลการทำงานตลอด1ปีที่ผ่านมา พร้อมแผนการทำงาน เพื่อสร้างความยั่งยื่น ในส่วนที่หนึ่ง ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนิกการทั้งการปรับภูมิทัศน์ บางจุดตามเเนวคลองเเม่ข่า การเจรจาขอคืนพื้นที่และไล่รื้อการบุกรุกพื้นที่ริมคลอง การขุดลอกหรือซ่อมเเซมท่อน้ำเสีย ทางระบายน้ำเสียให้ใช้การได้ปกติ และแผนในอนาคต คือการสร้างท้อสำหรับรวบรวมน้ำเสียในเขตเมืองระทาง 11 กิโลเมตร เป้าเพื่อเเยกน้ำเสียออกจากน้ำดีออกจากกันเพื่อนำไปบำบัดให้สะอาด แต่มีข้อจำกัดเนื่องแผนนี้ใช้งบประมาณประมาณ 1000 ล้านบาท เป็นงบประมาณที่สูงมากเกินกว่าที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการได้โดยทันที ซึ่งเทศบาลนคร ฯมีงบประมาณที่ดำเนินการได้ไม่เกินปีละ 50-100 ล้านบาท

ในส่วนของตัวเเทนกองทัพ จากมณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ ได้ ค่อส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองเเม่ข่าโดยได้กล่าวสั้นๆ ว่า หากภาคประชาชนต้องการความช่วยเหลือด้านกำลังพล และด้านอื่นๆ จนกว่าน้ำแม่ข่าจะใสสะอาด

และตัวเเทนคณะกรรมการชุมชนริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา 18 ชุมชน ได้ยื่นหนังสือแนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลองเเม่ข่า เช่น
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2.ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ 3.กรรมการอำนวยการบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมเชียงใหม่ จำกัด(CSE) 4.ผู้แทนคณะกรรมาธิการฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) 4.ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 5.ผู้แทนสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

นอกจากประเด็นการพัฒนาเมืองเรื่อง ชุมชนดูแลคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขา แล้ว คุณนิรันดร์ โพธิกานนท์ ได้เสนอประเด็นเรื่องทางจักรยานในเขตสี่เหลี่ยมคู่เมืองเชียงใหม่ ที่เสนอให้จัดการมากกว่าการตีเส้นจราจรแล้วมีสัญลักษณ์รูปจักรยาน แต่ให้มีการจัดการเรื่องการจอดรถทับทาง หรือมีการจัดการที่เป็นระบบ

คุณชัชวาล ทองดีเลิศ ได้เสนอประเด็นการพัฒนาเมืองเรื่องการจัดการน้ำทั้งระบบ เช่นที่ผ่านมามีการเสนอให้เปิดทางระบายน้ำ ให้เหมือนลำเหมืองตามธรรมชาติ ไม่อย่างนั้นแยกไม่ออกว่าอันไหนลำเหมืองน้ำธรรมชาติ อันไหนน้ำเสียน้ำทิ้ง ซึ่งอันนี้จะนำไปสู่ปัญหาน้ำเสนอตามมาอีกแน่นอน
อีกประเด็น คุณชัชวาล ได้เสนอว่า เรื่องทั้งหมดทั้งระบบขนส่งมวลชน เรื่องหมอกควัน การจัดการน้ำ แม่ข่า อยากเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ขึ้นมาดูแลเรื่องเหล่านี้
ซึ่ง ในที่ประชุมได้มีการเเสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่และปริมณฑล ภาคประชาสังคม ขึ้น เพื่อที่จะขยับและออกแบบการการทำงานเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่

ภายหลังจากการประชุมสภาพลเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ คุณชำนาญ จันทร์เรือง ประธานภาฯ รอบนี้กล่าวว่า ทีมงานกองเลขาสภาพลเมืองเชียงใหม่ จะมีกลไกของคณะกรรมติดตามและสรุปข้อเสนอ เพื่อพัฒนาสู่เเนวทางปฏิบัติอีกครั้ง เพื่อให้กลไกการทำงานมีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง