เชียงใหม่/ประชาชนยื่นขอข้อมูลการอนุมัติที่ราชพัสดุเชิงดอยสุเทพ สร้างบ้านพักศาลฯ

เชียงใหม่/ประชาชนยื่นขอข้อมูลการอนุมัติที่ราชพัสดุเชิงดอยสุเทพ สร้างบ้านพักศาลฯ

 

ความเคลื่อนไหวกรณีประชาชนให้ความสนใจการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ และอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต.ดอนเเก้ว อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่นั้น

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 มีนาคม2561 ที่ศูนย์ราขการจังหวัดเชียงใหม่ นายบัณรส บัวคลี่ ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดต่อยื่นหนังสือขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรก ยื่นต่อ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ประทับรับหนังสือไว้. หนังสือฉบับนี้ระบุถึงสิทธิ์ของประชาชนที่ได้รับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จึงยื่นขอข้อมูลคือ

1.เอกสารการยื่นขอใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงที่เป็นโครงการก่อสร้างก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการ ของหน่วยงานศาลยุติธรรม รวมถึงเอกสารประกอบการยื่นขอเช่น แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ ในระหว่างพ.ศ. 2548 ถึง 2549 หรือก่อนหน้านั้น (ถ้ามี)
2. เอกสารแสดงการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาต
3. เอกสารการขอเลื่อน หรือชะลอการเข้าทำประโยชน์หลังจากได้รับอนุมัติ
4.เอกสารรายงานการปกครอง ดูแลบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ที่หน่วยงานผู้ขอใช้ ต้องรายงานให้ธนารักษ์ท้องที่ทราบประจำภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

หนังสือฉบับที่ 2 ยื่นขอที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5ระบุขอข้อมูลจากประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 คือ

1.เอกสารโครงการก่อสร้างบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณที่ราชพัสดุดอยสุเทพ ,การว่าจ้างเอกชนออกแบบและก่อสร้าง, รายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้างพร้อมงบประมาณ
2.โครงการก่อสร้างที่ทำการศาลอุทรภาค 5 พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ, งบประมาณ, รายละเอียดการออกแบบก่อสร้าง
3.เอกสารโครงการ “ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมใจปลูกป่าทดแทน” ตามที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ http://www.appealc5.coj.go.th , รายละเอียดโครงการ, ที่มางบประมาณ

นายบัณรสกล่าวว่า ที่ผ่านมากรณีนี้มีการให้ข้อมูลของทางราชการอยู่บ้าง เเต่ยังไม่ปรากฎข้อมูลสู่สาธารณะที่ชัดเจนแบบลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความกระจ่างจึงมายื่นขอข้อมูลเพิ่มเติมในวันนี้

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 มีนาคม 2561 มีความเคลื่อนไหวของตัวแทนภาคพลเมืองเชียงใหม่ที่รวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ภาคีคนฮักเชียงใหม่,เครือข่ายเขียวสวยหอม,ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ,โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และกลุ่มรักษ์แม่ปิง เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 งบประมาณโครงการหลายร้อยล้านบาท นำโดยศาสตราจารย์เฉลิมพล แซมเพชร ประธานภาคีคนฮักเชียงใหม่ และนายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานกรรมการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และอธิบดีกรมธนารักษ์ โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือและเจรจา

หนังสือที่ยื่นเป็นการขอข้อมูลข่าวสารราชการและให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว เช่น การขออนุมัติใช้พื้นที่ราชพัสดุ,การพิจารณาโครงการ,การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเชิงวิศวกรรม
ขณะที่หนังสือที่ยื่นถึงกรมธนารักษ์ เป็นการขอให้ปรับปรุงระเบียบการใช้พื้นที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหาทัศนอุจาดของดอยสุเทพ โดยขอไม่ให้มีการอนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ติดกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมทั้งมีศักยภาพให้เป็นพื้นที่สีเขียว

ขณะที่นายนิรันดร โพธิกานนท์ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เชียงใหม่ ได้ประกาศผ่านเฟสบุ๊คเชิญชวนคนเชียงใหม่ และผู้รักผืนป่าดอยสุเทพแสดงการสนับสนุน ขอคืนผืนป่าฯนี้ด้วยการใช้ ‘โบว์สีเขียว’ แบบต่างคนต่างหาด้วยตนเอง นำมามัดให้พลิ้วไหวกับแฮนด์หรือตะแกรงท้ายด้านขวาของจักรยาน เพื่อให้พวกเราและคนรักดอยสุเทพและทุกองค์กรได้เห็นพลังที่บริสุทธิ์ของคนเชียงใหม่ในเรื่องนี้ และให้เป็นที่รู้ไปถึงนายกรัฐมนตรีด้ว

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง