สหพันธ์เกษตรภาคใต้ ร้องรัฐ หยุด!! ตัดเสื้อโหลให้ชาวบ้านใส่ทั้งประเทศ

สหพันธ์เกษตรภาคใต้ ร้องรัฐ หยุด!! ตัดเสื้อโหลให้ชาวบ้านใส่ทั้งประเทศ

ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนาและชุมชนก้าวใหม่ ดูข้อมูลจัดการพื้นที่ตามรูปแบบของโฉนดชุมชน – รับฟังปัญหา เพื่อนำไปประกอบกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านที่ดิน

จากการชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ระหว่างวันที่ วันที่ 2-12 พ.ค. 2561 เพื่อติดตาม ทวงถามความคืบหน้าปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี และได้เรียกร้อง เจรจราให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หลังการเจรจาเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับว่าจะลงพื้นที่ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) 2 ชุมชน คือ ชุมชนคลองไทรพัฒนาและชุมชนก้าวใหม่ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดการพื้นที่ตามรูปแบบของโฉนดชุมชน และรับฟังปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน เพื่อที่จะนำไปประกอบกระบวนการตัดสินใจทางด้านนโยบายเพื่อจะแก้ไขปัญหาทางด้านที่ดิน

วันที่ 21 พ.ค.2561 นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์พร้อมคณะ รวมทั้งตัวแทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนราธิวาส และนายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนาเพื่อร่วมประชุมและพบปะกับสมาชิกชุมชน

การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีการพูดคุยทำความเข้าใจ อธิบายแนวทางโฉนดชุมชนของชุมชนคลองไทรพัฒนา และชุมชนก้าวใหม่ การเข้ามาอยู่ในที่ดินดังกล่าว รูปแบบการบริการจัดการที่ดินของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ รวมทั้งผลกระทบทางด้านนโยบายของคำสั่ง คสช ที่ 36/2559 และ นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งจัดสรรที่ดินแบบใหม่ และทำลายการจัดสรรที่ดินแบบเดิมโดยการออกแบบที่ดินร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการทำลายพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องสมาชิกในชุมชนที่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้แล้ว

จากนั้น ทางตัวแทนของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ได้พาเดินชมพื้นที่อธิบายการจัดสรรพื้นที่ตามแนวทางของ สกต.

ในช่วงบ่ายทางคณะของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ชุมชนก้าวใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับปัญหาผลกระทบทางนโยบายของคทช.และคำสั่งเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามรูปแบบของคทช. ทั้งนี้ คทช.มีนโยบายในการขุดสระน้ำในพื้นที่กว่า 200 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า 1,700ไ ร่ และสภาพภูมิอากาศภาคใต้ประเทศไทยนั้น มีฝน 8 แดด 4 ทำให้พี่น้องสมาชิกในชุมชนเห็นว่าการขุดสระในพื้นที่จำนวนมากเกินความจำเป็น ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ทั้งนี้ นายธีระ วงษ์เจริญ ได้รับปากกับสมาชิกในชุมชนว่าจะไม่มีการปรับผังชุมชนใหม่ รวมถึงการขุดสระขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่ และเก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายด้านที่ดิน เสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอการแก้ไขปัญหาที่ดินจากนโยบายที่ส่งผลกระทบสมาชิกในชุมชนกับนายกรัฐมนตรีต่อไป

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง