เถียงให้รู้เรื่อง : “นายกฯเล็ก สรรหา หรือ รักษาการ”

เถียงให้รู้เรื่อง : “นายกฯเล็ก สรรหา หรือ รักษาการ”

เผยแพร่เมื่อ 10 ธ.ค. 2014

ร่วมถกเถียง ประเด็น “นายกฯเล็ก สรรหา หรือ รักษาการ”

คู่ดีเบต : นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกสมาคมข้าราชการ อบจ.แห่งประเทศไทย

นักวิชาการร่วมให้ความเห็น : ผศ.อรทัย ก๊กผล ผอ.วิทยาลัยการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รศ.ยุทธพร อิสรชัย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ