เปิดรับประเด็นรายการ Localist ชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 3-4

เปิดรับประเด็นรายการ Localist ชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 3-4

Creative Brief Sheet
รายการ Localist ชีวิตนอกกรุง จำนวน 26 ตอน/ไตรมาส

ประเภทรายการ : รายการสารประโยชน์ ความยาว 55 นาที / จำนวน 26 ตอน
ออกอากาศ : On Air ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 14.00 น. /On Line FB Fanpage
Positioning : ชีวิตของคนต่างจังหวัดห่างไกล นอกเมืองหลวง อาจมีภาพจำว่า บ้านนอก ล้าสมัย แต่ในความเป็นจริง สังคมนอกเมืองหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ มีคนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ได้เป็น “ต่างจังหวัด” ในกรอบคิดเดิมอีกต่อไป “ชีวิตนอกกรุง” ... ก้าวไปในอัตราเร่งไม่ต่างจากในกรุง แต่ไม่ได้ถูกสื่อสารภาพรวมเหล่านั้นนัก”��LOCALIST ชีวิตนอกกรุง...สารคดีที่สะท้อนโครงสร้างความเป็นต่างจังหวัดในประเทศไทยที่กำลังก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 นำเสนอให้ผู้ชมที่เป็นคนท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้เห็นถึงชีวิตที่หมุนเปลี่ยนไปของคนและสังคมนอกเมืองหลวง แล้วเข้าใจ เห็นทางออก มีทางเลือก
ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ช่องทางการติดตาม https://www.facebook.com/LocalistThaiPBS

Segmentation : ชนชั้นกลาง-ล่าง อายุ 25-45 ปี คนต่างจังหวัด/คนนอกเมืองหลวง

Target: คนที่สนใจความเป็นพื้นถิ่น ชอบสาระ ติดตามสถานการณ์
SLOGAN : ชวนทุกชีวิต ออกเดินทางกับเรา เข้าใจต่างจังหวัดในมุมมองใหม่
ติดตามความเป็นไป และการปรับตัวของคนในท้องถิ่น ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง
Localist ชีวิตนอกกรุง
CORE IDENTITY : ความเปลี่ยนแปลง การปรับตัว
Mood & Tone : กระฉับกระเฉง สำรวจ ฉุกคิดหรือเกิดแรงบันดาลใจ

รูปแบบงาน ON AIR�

1.รายการสารประโยชน์ ความยาว 55 นาที / จำนวน 26 ตอน/ไตรมาส พร้อมสปอตตอน
2.ออกแบบนำเสนอให้เส้นเรื่องเห็นพัฒนาการของประเด็นโดยมีพื้นที่รูปธรรมหรือชีวิตคนต้นเรื่องอย่างน้อย 2 พื้นที่ต่างภาค(ในหรือนอกประเทศก็ได้)
3. ผู้ผลิตจะออกแบบโดยมีตนเองหรือทีมร่วมผลิต ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเนื้อหาในแต่ละพื้นที่หรือไม่ก็ได้ แต่การนำเสนอจะไม่ใช่ในบทบาทของพิธีกร โดยหน้าที่ของการเดินเรื่อง คือเพื่อเชื่อมหรือส่งเรื่อง หรือสำรวจ ตรวจสอบสมมติฐาน ค้นหาความจริงจากพื้นที่ หรือ Engage ผู้ชมให้ติดตามเรื่อง
4.มีเสน่ห์ สะท้อนความเป็นพื้นถิ่น จากวิถีชีวิต ภาษา หรือฉากและเหตุการณ์สำคัญ

รูปแบบงาน ON Line
1.บทความหรือสรุปข้อมูล บันทึกเรื่องเล่าในประเด็นที่นำเสนอ พร้อมภาพนิ่ง เพื่อเผยแพร่ในเว็บ www.citizenthaipbs.net

2. CL Clip ความยาว 1-3 นาที จำนวน 2 ชิ้น ที่แง่มุมของประเด็นแตกย่อยออกมาจากเรื่องหลักแต่จบในตัว ด้วย Mood ที่ให้ Fact และ Feeling เผยแพร่ใน FB Fanpage
คุณค่าสาธารณะ เพื่อนำเสนอข้อมูลจและสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นผู้ชมให้เข้าใจสถานการณ์ของต่างจังหวัดในประเทศอย่างเท่าทันภายใต้บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้เกิดการปรับตัว มีทางออกและทางเลือกที่สอดคล้องเหมาะสม

สิ่งที่ต้องการ
1.รายการสารประโยชน์ ความยาว 55 นาที พร้อมสปอต จำนวน 26 ตอน/ไตรมาส "ผู้ผลิตแต่ละทีม จะเสนอเป็นจำนวนกี่ตอนก็ได้"
2.คลิปสั้น (Commentary less Video) ความยาว 1-3 นาทีจำนวน 2 ชิ้น ที่แง่มุมของประเด็นแตกย่อยออกมาจากเรื่องหลักแต่จบในตัว ด้วย Mood ที่ให้ Fact และ Feeling เผยแพร่ใน FB Fanpage
3.บทความหรือสรุปข้อมูล บันทึกเรื่องเล่าในประเด็นที่นำเสนอ พร้อมภาพนิ่ง เพื่อเผยแพร่ในเว็บ www.citizenthaipbs.net
4.แนวทางเผยแพร่เนื้อหาและประชาสัมพันธ์รายการ
5.ข้อเสนอในการออกแบบกิจกรรมร่วมกับผู้ชมอื่นเพิ่มเติมพร้อมงบประมาณ

คุณสมบัติผู้ผลิต
- เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารสาธารณะกับไทยพีบีเอส โดยแสดง Profile และหลักฐานประวัติการร่วมฝึกอบรม หรือประวัติที่แสดงถึงประสบการณ์หรือผลงานที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ผลิตที่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ภูมิภาค
- แสดงถึงความพร้อมของทีมงานและอุปกรณ์ในการผลิต
- หากผู้ผลิตแสดงให้เห็นถึงการมีที่ปรึกษา เครือข่ายประเด็นหรือส่วนงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะนำเสนอ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ข้อความสำคัญ
- เนื้อหาและรูปแบบต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณา
เชิงพาณิชย์ หรือมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนในเชิงธุรกิจ

ติดต่อรายการ www.facebook.com/LocalistThaiPBS และ region3.0@thaipbs.or.th

กรอบเสนอประเด็นและแนวทางการหาข้อมูล Localist ชีวิตนอกกรุง
ไตรมาส 3 - 4 / 2562

1.หมวดอาเซียน ข้ามรัฐ พรมแดนไม่อาจขวางกั้น
- รูปธรรมสถานการณ์และความเปลียนแปลงในพื้นที่ภูมิภาคที่เกิดจากนโยบายใหญ่ของต่างชาติ เช่น 1 แถบ 1 เส้นทางของจีน ที่เข้ามาเชิงการศึกษา การค้า การลงทุน การเกษตร วัฒนธรรม
- ราคาชีวิตที่ต้องจ่าย จากความต้องการโอกาสชีวิตใหม่ของคนต่างจังหวัดที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตหรือขายแรงในเมืองหรือข้ามประเทศยังมีอยู่ ข้อเสนอการดูแลคุ้มครอง หรือทางเลือกใหม่ ขณะเดียวกันมีแรงงานต่างประเทศเข้ามาสู่พื้นที่ต่างๆของไทย อยู่ที่ไหน อยู่อย่างไร ทางออกของความเข้าใจหรืออยู่ร่วมมีไหม
- เมื่อพรมแดนไม่ขวางกั้น เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ใหม่จากรูปแบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน และเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ซึ่งพฤติกรรมของผู้มาเยือนไม่เหมือนเดิม เจ้าถิ่นต้องปรับตัวรับอย่างไร
- ชีวิตและวิถีของคนชายแดนที่คาดไม่ถึง โอกาสและความเหลื่อมล้ำเหล่านั้นคืออะไร มีผลต่อยอดโอกาสของชีวิตในปัจจุบันอย่างไร

2.หมวด การเติบโตของเมือง/จังหวัดขนาดกลาง
-เมื่อเมืองขนาดกลางคืออนาคตของประเทศ เมื่อโลกกำลังแข่งกันทำเมืองของตัวเองให้น่าอยู่
-ใช้ Area เป็นตัวตั้ง เมือง/จังหวัดที่เอ่ยขึ้นมาแล้วมีความน่าสนใจ/หรือมีความพิเศษชัดเจนด้านใดด้านหนึ่ง หรือกำลังมีปรากฏการณ์น่าสนใจ
-เล่าให้เห็นอดีต-ปัจจุบัน และพัฒนาการของเมือง/จังหวัดนั้นๆ
-ให้เห็นเงื่อนไขใหม่ๆที่ทำให้เมือง/จังหวัดนั้นเปลี่ยนไปและต้องปรับตัว เช่น มีนโยบายขนาดใหญ่เข้ามา เมืองที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาเจ๋งๆ เมืองที่มีความฝันบางอย่าง
-โดยรวม นำเสนอให้เห็นเมือง/จังหวัดนั้นๆ รับมือกับสถานการณ์/ปรากฏการณ์ทั้งเชิงบวก/ลบ

3. หมวด ศักยภาพของคนท้องถิ่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ซึ่งอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านที่สุด)
-เนื่องจากกำลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่เร็ว ๆ นี้ ขณะที่กลไกของการจัดการของท้องถิ่นคือคนท้องถิ่นและอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านที่สุดด้วย
-เปิดจินตนาการ เล่าผ่านเคสการจัดการท้องถิ่นผ่านเทศบาล / อบต. / อบจ. ที่มีความก้าวหน้า เล่าผ่านรูปธรรม/นโยบาย/ปรากฏการณ์/วิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า และสอดคล้องกับยุคสมัย (บางเคสอาจเป็นพื้นที่ที่เผชิญโลกไร้พรมแดนบางอย่างก็ได้)
-หรืออาจสะท้อนให้เห็นปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรค ที่ถูกฉุดรั้งไว้

4.หมวด สังคม/ไลฟ์สไตล์ใหม่
-ให้เห็นว่าต่างจังหวัด/บ้านนอก ไม่เหมือนภาพเดิมในอดีต
-เล่าผ่านไลฟ์สไตล์ ค่านิยม หรือเทรนด์ใหม่ๆในพื้นที่ มีแนวทางอย่างไรที่คนนอกกรุงกำลังปรับตัว เพื่อเป็นคู่มือคนต่างจังหวัดได้ในอนาคต
-เช่น
-สังคมที่คนแก่+เด็กเยอะ อยู่กันอย่างไร?
-สังคมที่ไม่มีวัยแรงงาน ใครจะช่วยดูแล+พัฒนาชุมชน รวมถึงแรงงานในการผลิตต่างๆ
-สังคมที่มีทุนใหญ่/คนชั้นกลางต่างถิ่นอยู่ร่วมกับพื้นที่ชนบท จัดความสัมพันธ์กันยังไง? (เช่น แบ่งน้ำในพื้นที่เกษตรกันยังไง)
-สังคมที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา เปลี่ยนโฉมความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน อาชีพ การพัฒนาด้านต่างๆอย่างไรบ้าง
-ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน?? ที่เริ่มแทรกเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ เป็นโอกาสหรือต้องเรียนรู้?
-อาชีพใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ในต่างจังหวัด

5.หมวด ต่อยอดชีวิตนอกกรุง
-คีย์เวิร์ดสำคัญ คือ เป็นเคสใหม่ๆ ที่เห็นชัดเจนว่าคนต่างจังหวัดสามารถยกระดับ/ต่อยอดจากต้นทุนที่เป็นซิกเนเจอร์ของพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม / ทรัพยากร / ประวัติศาสตร์ / location ฯลฯ

ส่งรายละเอียดก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ทาง E-mail region3.0@thaipbs.or.th

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง