ยื่นหนังสือ “ศาลฏีกา-สำนักนายก” ขอ “ประกันตัว” คดีเกษตรกรรุกที่ NPL

ยื่นหนังสือ “ศาลฏีกา-สำนักนายก” ขอ “ประกันตัว” คดีเกษตรกรรุกที่ NPL

ชาวบ้านชุมชนน้ำแดงพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี สมาชิก สกต. เข้ายื่นหนังสือถึงประธานศาลฏีกาและสำนักนายกขอประกันตัวในชั้นศาลฎีกา คดีบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ปล่อยทิ้งร้าง และขอเร่งแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดิน

30 ก.ค.2562 ชาวบ้านชุมชนน้ำแดงพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี และสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงประธานศาลฏีกา เพื่อร้องขอความเป็นธรรม ให้กับเกษตรกรที่ถูกจำคุกในข้อหาบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ปล่อยทิ้งร้าง (NPL) โดยขอให้ได้รับการประกันตัวและชะลอการพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นศาลฎีกา ก่อนที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือให้สำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในกรณีเดียวกัน

สืบเนื่องมาจากคดีบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ปล่อยทิ้งร้าง ของชาวบ้านชุมชนน้ำแดงพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ก.ค.2562 ศาลอุทธ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นในคดีความหมายเลขคดีหมายเลขดำที่ 448-449/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 1125-1126/2562 สั่งจำคุกสมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา 7 ราย โดยไม่รอลงอาญา

ต่อมาวันที่ 22 ก.ค.2562 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอประกันตัว โดยได้ให้เหตุผลว่า “พฤติการณ์การกระทำผิดร้ายแรง ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง และมีนับโทษต่อคดีอื่น หากปล่อยชั่วคราวอาจหลบหนี หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ให้ยกคำร้อง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (30 ก.ค.2562) เจ้าหน้าที่สํานักงานศาลฎีกาได้รับเรื่องไว้และแนะนำให้สมาชิกและตัวแทนทําข้อมูลของสมาชิกที่ถูกควบคุม ตัว เช่นข้อมูลผู้สูงอายุ ข้อมูลโรคประจําตัว ภาระหน้าที่และหนี้สินที่ผู้ถูกควบคุมตัวในเรือนจํา เพื่อประกอบการยื่นคําร้องต่อศาล และหนังสือ ร้องขอความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่จะพิจารณาและนําเรียนต่อไป โดย ประมาณ 3 สัปดาห์ไปแล้วสามารถติดตามเรื่องอีกครั้ง และเมื่อมีการพิจารณา แล้วเสร็จจะส่งเรื่องให้ผู้ร้องทราบต่อไป

ส่วนที่สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้รับหนังสือร้องทุกข์ระบุว่าจะประสานกับธนาคารที่ดินเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา และจะประสานสํานักประธานศาลฎีกาเพื่อดําเนินการช่วยเหลือการประกันตัวให้กับสมาชิกชุมชนนํ้าแดงต่อไป

ทั้งนี้ เอกสารที่ยื่นศาลฏีกา ระบุว่าขอให้ดำเนินการเพื่อความยุติธรรม เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ยากจน และขาดไร้โอกาสในการเข้าถึงที่ดิน ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

1.ขอให้ท่านอนุญาตให้มีการประกันตัวจำเลยในคดีทั้ง 6 คน เพื่อให้จำเลยได้ออกมาใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตของเกษตรกรและสามารถดูแลเลี้ยงชีพสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวได้

2.ขอให้ท่านชะลอการพิพากษาคดีในชั้นศาลฎีกา หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร จนกว่าสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จะดำเนินการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่ชุมชนน้ำแดงพัฒนาจนเสร็จสิ้น

ส่วนเอกสารที่ยื่นสำนักนายกระบุว่า 1.ขอให้ท่านสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่ ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (ชุมชนน้ำแดงพัฒนา) ระหว่างสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กับสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้โดยด่วน

2.เร่งดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่เอกชนทิ้งร้าง เพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้เกษตรกรรายย่อย แรงงานไร้ที่ดินอย่างเป็นธรรม และ

3.หากศาลฎีกาอนุญาตให้มีการประกันตัว จำเลยทั้ง 6 คน เมื่อใด ขอให้ท่านดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในการได้รับเงินเพื่อการประกันตัวจากกองทุนยุติธรรมในการประกันตัวทันที

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง