ชาวอมก๋อย ร้องผู้ว่าฯ ทบทวนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อการขออนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน

ชาวอมก๋อย ร้องผู้ว่าฯ ทบทวนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อการขออนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน

วันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านกะเบอะดิน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ เพื่อขอให้มีการทบทวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จะมีผลต่อการขออนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน ในวันที่ 28 กันยายน 2562

หลังจากที่เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาทางอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการปิดประกาศที่ที่ว่าการอำเภออมก๋อย เชิญประชาชนที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านของบ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 และบ้านขุนหมู่ที่ 20 ตำบลอมก้อยอำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเเสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ ประเภทที่ 3 นั้น ชาวบ้านในพื้นที่มองว่ายังไม่มีความครอบคลุม ซึ่งกังวลว่าการรับฟังความเห็นนี้จะมีผลผูกพันกับการอนุญาตประทานบัตร ทำให้วันนี้เดินทางมายื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชะลอเวทีรับฟังไปก่อนเนื่องจากว่า

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ถ่านหินตามคำขอประทานบัตรที่ 1/2543 (EIA) ที่ได้ดำเนินการจัดทำประชามติเมื่อปี พ. ศ. 2552 ซึ่งข้อมูลรายงานฉบับนี้ไม่มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านของชาวบ้านมีเพียงความเห็นของผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านขุนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่มีความครอบคลุมถึงชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ได้มีประกาศจากอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระยะ 1 กิโลเมตรห่างจากจุดทำเหมืองแร่ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือบ้านกะเบอะดินหมู่ที่ 12 และบ้านขุนหมู่ที่ 20 ตำบลอมก้อยอำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นว่ารายงานฉบับนี้ขัดกับความเป็นจริง และไม่ได้รับฟังความเห็นของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนทั้งที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงเป็นการจัดทำรายงานที่ไม่มีความครอบคลุมถึงหมู่บ้านและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถนำมาใช้พิจารณาได้อย่างแท้จริง

2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ถ่านหินตามคำขอประทานบัตรที่ 1/2543 (EIA) จัดทำแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมปีพ. ศ. 2554 ไม่มีความโปร่งใสกระบวนการจัดท่าในข้อเท็จจริงซึ่งมีความบกพร่องหลายอย่างเช่นวุฒิภาวะของผู้เข้าร่วมประชาคมที่มีบางส่วนไม่บรรลุนิติภาวะแต่มาให้ความเห็นซึ่งอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนรอยลายนิ้วมือและลายมือชื่อของชาวบ้านซึ่งหลายคนไม่ได้เข้าร่วมลงชื่อจริงแต่ไม่ปรากฏว่าได้เข้าร่วมประชุมประชาคมด้วยจึงเห็นว่ารายงานฉบับนี้ไม่มีความโปร่งใสและไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาได้

3. จากข้อมูลข้างต้นเครือข่ายชาวบ้านเห็นว่าเมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ถ่านหินตามคำขอประทานบัตรที่ 1/2543 (EIA) จัดทำแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมปีพ. ศ. 2554 ไม่มีความถูกต้องชอบธรรมตั้งแต่ต้น การจัดเวทีรับฟังความเห็นของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในระยะ 1 กิโลเมตรในวันที่ 28 กันยายน 2562 จึงเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาของกรมอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการอยู่

ขณะที่นายศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ตัวเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับเรื่องจากชาวบ้าน เปิดเวทีรับฟังความเห็นของทางอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ทำไปตามขั้นตอนหากชาวบ้านนพื้นที่มีประเด็นที่จะเพิ่มเติมหือข้อกังวลสามารใช้เวทีในการตั้งข้อสังเกต หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาได้ ส่วนข้อร้องเรียนของชาวบ้านที่ยื่นในวันนี้จะดำเนินการส่งเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานทางอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาอีกที

กรณีการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน อำเภออมก๋อย นั้นบริษัทเอกชนได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหินจากกรมอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามคำขอเลขที่ 1/2543 มีเนื้อที่ประมาณ 284 ไร่ 30 ตารางวาตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านกะเบอะดิน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผ่านกระบวนการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จัดทำแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมปี พ. ศ. 2554

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง