NO OWNED SPACE + CLEAR DESK POLICY

NO OWNED SPACE + CLEAR DESK POLICY

NO OWNED SPACE + CLEAR DESK POLICY

ยุทธศาสตร์หลอมคนสู่สื่อในอนาคตของ BBC

 

ปี 2012 ครบรอบ 85 ปี การก่อตั้ง BBC และเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสถาบันสื่อสาธารณะแห่งนี้ ด้วยการตัดสินใจที่ย้ายฐานการผลิตสื่อพร้อมบุคลากรกว่า 2,300 คน จากกรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษมายังแซลฟอร์ด แมนเชตเตอร์ หัวเมืองทางตอนเหนือ

นอกเหนือจากเหตุผลด้านบริหารจัดการพื้นที่ ด้วยอาคาร BBC ที่อยู่ใจกลางเมืองหลวงกลายเป็นทำเลทองของกรุงลอนดอนที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ได้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงและต้องลงทุนใหม่ทั้งระบบ BBC เลือกใช้จังหวะนี้เพื่อการปรับตัวบุคลากรด้วยการปรับระบบงานสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่อย่างท้าทายยิ่ง

BBC เลือกมาอยู่ที่ Media City UK ย่านเมืองอุตสาหกรรมด้านสื่อที่เมืองแมนเชสเตอร์พัฒนาพื้นที่ขึ้นมาและดึงองค์กรแวดวงอุตสาหกรรมการสื่อสารยักษ์ใหญ่เช่น BBC ITV มหาวิทยาลัยแซลฟอร์ด ฯลฯ มาอยู่รวมกันเพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารและดิจิตอลขนาดใหญ่ของอังกฤษ โดย BBC จับจองพื้นที่ 3 อาคารใหญ่ที่นี่

ในช่วงแรกของการตัดสินใจย้าย สหภาพแรงงาน BBC บางส่วนไม่เห็นด้วย เพราะหมายถึงการต้องย้ายครอบครัว และย้ายถิ่นฐานของคนอีกจำนวนมาก แต่ผู้บริหาร BBC ใช้ระบบเลือกหาตัวแทนของฝ่ายต่างๆ มาทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการปรับตัว เพื่อให้ตัวแทนเหล่านั้นไปทางหน้าที่อธิบายกับพนักงานส่วนอื่นๆขณะเดียวกันได้จัดระบบที่จะรองรับทั้งด้านสวัสดิการ การออกแบบอาคารที่ทำงานใหม่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานที่มีระบบการเทรนนิ่งรองรับ

ณ ฐานที่มั่นใหม่ การตกแต่งภายในของส านักงาน BBC นอกจากจะทันสมัยแล้วยังมีนโยบายใหม่คือ “NO OWNED SPACE ,ROOM,OFFICE + CLEAR DESK POLICY”  นั่นหมายถึงมีการจัดแผนกงานเป็นสัดส่วน แต่พนักงานจะไม่มีโต๊ะนั่งประจำของตนเอง อาคารทั้งหมดติดตั้งระบบไวเลซ เจ้าหน้าที่ BBC จะมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่สามารถทำงานได้ทุกพื้นที่ของอาคาร ส่วนเครื่องมือบางประเภทเช่นคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อจะใช้งานร่วมกัน หน้าจอส่วนรวมจึงจะต้องสะอาด วิธีการเช่นนี้ นอกจากจะลดขยะข้อมูล ลดการสร้างพื้นที่ของตนเองและเข้าถึงคำว่า“เพื่อนร่วมงาน”มากขึ้น เพราะการใกล้ชิดจากการใช้สมบัติขององค์กรร่วมกันทำให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน

พื้นที่ในอาคารแต่ละชั้นจึงปรากฏพื้นที่นั่งพักจำนวนมาก ที่สามารถเป็นที่พบปะเพื่อพูดคุย ประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างง่ายดาย ไม่จำกัดเวลา ข้ามสายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลง่ายขึ้น

นอกจากบรรยากาศของสถานที่ทำงานจะก้าวข้ามพื้นที่ส่วนตัวแล้ว ยังมีนโยบายให้บุคลากรก้าวข้ามประเภทของสื่อให้ทันยุค โดยให้เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารข้ามสื่อ เช่นผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ต้องฝึกการส่งข่าวหรือจัดรายการทางวิทยุ การเขียนข่าวออนไลน์ขึ้นเว็บ การมีบล็อค หรือประเภทของข่าวข้ามสายได้ แม้กระทั่งผู้สื่อข่าวที่สนใจเรียนรู้การผลิต รายการก็สามารถพัฒนาทักษะ ตนเองข้ามสายงานได้เพื่อเรียนรู้ความยากง่ายของแต่ละสายงาน การพัฒนาผู้สื่อข่าวให้ มีทักษะที่หลากหลาย Multi-Skill Journalist เพราะสอดคล้องกับรูปแบบของพื้นที่สื่อสารที่เป็น Multi Platform ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้ ที่สำคัญการข้ามสายงานยังเกิดความเข้าใจเพื่อนร่วมงาน และลดช่องว่างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานระหว่างผู้สื่อข่าวกับแหล่งข่าว แต่ก็ให้ความสำคัญกับผู้สื่อข่าวที่มีความชำนาญเฉพาะทางโดยเฉพาะในประเด็นที่ซับซ้อนยาวนาน โดยผู้บริหารยอมรับว่า มีผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่งที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง แต่องค์กรพยายามชี้ให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้คือยุคสมัยและเป็นทักษะทางวิชาชีพที่ต้องปรับตัว

ณ ที่ทำงานใหม่ของ BBC แห่งนี้ นอกจากสตูดิโอ และระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ใหม่ในการกระจายเสียงและแพร่ภาพแบบแล้ว BBC ยังมีระบบงานภายในเพื่อเอื้ออำนวยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากโครงสร้างของBBC ที่มีส่วนงานหลายส่วนทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อใหม่ และรายการ แต่การทำงานมีเป้าหมายคือความชัดเจน เจาะลึก และเชื่อถือได้ BBC จึงใช้โปรแกรมภายในที่เรียกว่า ENPS ทั่วทั้งระบบการผลิต ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันของโต๊ะข่าว สำนักงาน และสถานีข่าวทุกสถานีของ BBC ที่เจ้าหน้าที่สามารถจะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ เช่นกับกับระบบภาพและเสียง ที่มีการเก็บไว้ในช่องทางเดียวกันทั้งระบบและแสดงผลผ่านจอคอมพิวเตอร์ให้ผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถเลือกใช้ได้

การเชื่อมโยงทุกส่วนงานด้วยเทคโนโลยีเดียว การปรับตัวเองให้ทันยุคสมัย และการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรให้เป็นสาธารณะในชีวิตประจำวัน BBC เชื่อว่า การปรับตัวครั้งสำคัญนี้จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานและบุคลากรในอนาคต

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง
 TAGS: