60 ปีโรงรับจำนำของรัฐ ประมูลทรัพย์หลุดจำนำกว่า 100 ชิ้น

60 ปีโรงรับจำนำของรัฐ ประมูลทรัพย์หลุดจำนำกว่า 100 ชิ้น

 60 ปีโรงรับจำนำของรัฐ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำกว่า 100 ชิ้น

 20152104104719.jpg

20152104104802.jpg

20152104104840.jpg

 นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะประธานจัดงานแถลงข่าว ก้าวเข้าสู่ปีที่60  สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือที่รู้จักกันในนาม โรงรับจำนำของรัฐ ว่า โรงรับจำนำของรัฐจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 เมษายน  พ.ศ. 2498  ในสมัย ฯพณฯ จอมพลป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้า ขาดแคลนเงินใช้ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ    โดยนำทรัพย์สินมาจำนำเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ และเพื่อเป็นการตรึงระดับอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ    มิให้โรงรับจำนำเอกชนเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ จากประชาชนผู้ใช้บริการเกินอัตราที่พระราชบัญญัติโรงรับจำนำกำหนด   ปี   พ.ศ. 2500    ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “สถานธนานุเคราะห์”  การดำเนินงานระยะแรกมีฐานะเป็นหน่วยงานราชการสังกัดแผนกธนานุเคราะห์กองสวัสดิการสงเคราะห์    กรมประชาสงเคราะห์     กระทรวงมหาดไทย

 

ปัจจุบันสำนักงานธนานุเคราะห์มีสถานธนานุเคราะห์ทั้งหมด   34   แห่ง  ตั้งอยู่ในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร  29  แห่ง  ปริมณฑล จำนวน 4 แห่ง  ได้แก่  จังหวัดนนทบุรี  2  แห่ง       จังหวัดปทุมธานี  1   แห่ง    จังหวัดสมุทรปราการ  1 แห่ง   และส่วนภูมิภาค   จำนวน 1  แห่ง   ได้แก่  จังหวัดระยอง  โดยมีวิสัยทัศน์“เป็นสถาบันรับจำนำของรัฐบาล  ด้วยบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  และยึดหลักธรรมาภิบาล”เป็นองค์กรสนองนโยบายรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินเฉพาะหน้าและมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการด้วยความโปร่งใส  เอื้ออาทร  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ   ตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโครงการ รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

                นายมานะ เกลียงทอง ผู้อำนวยการสถานธนานุเคราะห์ กล่าวอีกว่า  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและขอบคุณชาวไทย สำนักงานธนานุเคราะห์ จึงได้จัดงาน “ก้าวสู่ปีที่  60  ปวงชนมั่นใจใน สธค.” ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558 ณ ชั้น 7 เซ็นทรัลพระราม 9 ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น  การเสวนา ทิศทางทองกับการปรับตัวของโรงรับจำนำ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำจากศูนย์วิจัยทอง ,กิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลกว่า 100 รางวัล และไฮไลท์ ของงาน การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ซึ่งทางสำนักงานธนานุเคราะห์ขนทรัพย์มูลค่ากว่า 100 ชิ้น ไปให้ทุกท่านที่สนใจประมูลกันด้วย

 ABOUT THE AUTHOR

นานาสาระ Contact me : fyoung2557@gmail.com