กทม. เปิดตัวศูนย์เรียนรู้จัดการสิ่งแวดล้อมโดยองค์กร 6 ย่านคลองใหม่ ชวนคนกรุงร่วม “จุดประกายชีวิต จุดประการเศรษฐกิจสีเขียว”

กทม. เปิดตัวศูนย์เรียนรู้จัดการสิ่งแวดล้อมโดยองค์กร 6 ย่านคลองใหม่ ชวนคนกรุงร่วม “จุดประกายชีวิต จุดประการเศรษฐกิจสีเขียว”

 

กทม. เปิดตัวศูนย์เรียนรู้จัดการสิ่งแวดล้อมโดยองค์กร 6 ย่านคลองใหม่ 

ชวนคนกรุงร่วม จุดประกายชีวิต จุดประการเศรษฐกิจสีเขียว

20150704165240.jpg20150704165242.jpg

นายสุวพร เจิมรังษี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด ศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยองค์กร (Green Corporate) โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด “Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เขตปทุมวันโดยมีคุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมล้อมโดยองค์กร (Green Corporate) โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด “Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการการจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้ว ตลอดจนขยายผลในย่านคลองใหม่ และกลุ่มเป้าหมายองค์กรอื่น ๆ พร้อมถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือชุมชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ต่าง ๆ ให้ความรู้แก่ชุมชน อาทิ การคัดแยกขยะ การนำขยะไปหมักเพื่อให้ได้น้ำจุลินทรีย์ เกิดผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ช่วยเพิ่มรายได้ และสร้างเศรษฐกิจในชุมชน ตามแนวคิด “จุดประกายชีวิต จุดประกายเศรษฐกิจสีเขียว”

20150704165336.jpg20150704165341.jpg20150704165331.jpg

ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วใน 6 ย่านคลอง และในปี 2557 – 2558 ได้เพิ่มการดำเนินงาน โดยคัดเลือกพื้นที่ย่านคลองและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจำย่านคลองในพื้นที่ย่านคลองใหม่ โดยคัดเลือกพื้นที่ย่านคลองและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจำย่านคลองในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ได้แก่

 1. ย่านคลองบางซื่อ เขตพญาไท (กรุงเทพกลาง)
 2. ย่านคลองพระโขนง เขตคลองเตย (กรุงเทพใต้)
 3. ย่านคลองสอง เขตสายไหม (กรุงเทพเหนือ)
 4. ย่านคลองแสนแสบ เขตบางกะปิด (กรุงเทพตะวันออก)
 5. ย่านคลองบางพรหม-คลองขุด เขตทวีวัฒนา (กรุงธนเหนือ) และ
 6. ย่านคลองบางจาก เขตบางแค (กรุงธนใต้)

 

นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ยังได้ขยายผลแนวคิดการจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ในกลุ่มเป้าหมายระดับองค์กรอื่น ๆ อีก 16 แห่ง  ประกอบด้วย (1

 1. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 2. กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 50
 4. สถานีรถฟ้ากรุงเทพ (หัวลำโพง)
 5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
 6. คริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพ
 7. หมู่บ้านบุราสิริ (ท่าข้าม-พระราม 2)
 8. หมู่บ้านพฤกษา 70 (ฉลองกรุง-นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
 9. คอนโดดีคอนโด (สาธุประดิษฐ์ 49)
 10. คอนโดไอดีโอ โมบิ (สาทร)
 11. ตลาดสดสามย่าน
 12. ตลาดนางเลิ้ง
 13. ร้านอาหารครัวเจ๊ง้อ (สาขาถนนกาญจนาภิเษก
 14. ร้านอาหารอ่านกระเบนซีฟู้ด
 15. สถานีน้ำมัน ปตท. (สวัสดิการ ร.1 รอ.) และ
 16. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (ทางด่วนบางนา – ขาเข้า)

 

ซึ่งแต่ละแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ร่วมพัฒนากระบวนการและวิธีการจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยให้ความรู้แก่ประชาชน ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติกระบวนการบำบัดน้ำเสียและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การนำขยะอินทรีย์ไปแปรรูปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้สามารถจัดการขยะ น้ำเสียและสิ่งแวดล้อม ณ แหล่งกำเนิดอย่างเป็นระบบได้ โดยหลังจากเปิดตัวโครงการฯ ได้รับการตอบรับและได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี

20150704165410.jpg20150704165414.jpg

 

โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด “Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญและพยายามส่งเสริมขยายผลให้เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และระดับองค์กรต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครสีเขียว” น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

+++++++++++++++++++++++++

 

 ABOUT THE AUTHOR

นานาสาระ Contact me : fyoung2557@gmail.com