มมส เตรียมรับมือไวรัสโคโรนา ห่วงนิสิตจีน – ไทย ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

มมส เตรียมรับมือไวรัสโคโรนา ห่วงนิสิตจีน – ไทย ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องด่วน ออกประกาศคุมเข้มรับมือไวรัสโคโรนา ย้ำห่วงใยนิสิตจีน – ไทย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตชาวต่างชาติ จากหลายประเทศศึกษาอยู่ที่นี่ โดยเฉพาะ นิสิตชาวจีน มีจำนวน 102 ราย ซึ่งแม้ไม่อยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงการเดินทางไป – มา ระหว่างไทย – จีน แต่ยืนยันเตรียมมาตราการป้องกัน เพื่อสุขภาพอนามัยของนิสิตและบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เน้นย้ำทุกคณะหน่วยงานป้องกันขั้นสูงสุดไว้ดีกว่าแก้ ส่งสารถึงนิสิตที่กลับบ้านช่วงตรุษจีน 2 สัปดาห์นี้อย่าเพิ่งกลับไทย จะจัดสอนเสริมให้หลังเหตุการณ์ปกติ ถ้ากลับมาหลังวันที่ 27 มกราคม ให้หยุดเรียน หยุดทำงาน 14 วัน เฝ้าระวังคนมีไข้ คนทั่วไปให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ใครจะไปจีนให้ระงับการเดินทาง พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานฯและล่ามภาษาจีน จัดเจ้าหน้าที่คัดกรองประเมินความเสี่ยง ณ อาคารบรมราชกุมารี โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 เดือน มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCov)

โดยประกาศ ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน นําพาซึ่งการติดเชื้อและมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเป็นจํานวนหลายราย และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ออกประกาศฉบับนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเห็นควรดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1.นิสิตจีนที่เดินทางกลับบ้านที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นิสิตเหล่านั้นพํานักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและคณะติดต่อกับนิสิตเหล่านั้นเพื่อแจ้งกําหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนิสิต หลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว
2.สําหรับนิสิตจีนที่พํานักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ขอให้คณะที่มีนิสิตจีนกําลังศึกษาอยู่ ติดต่อประสานกับนิสิตเหล่านั้น เพื่อขอให้ หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่พึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

3.ในกรณีนิสิต ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากวันที่ 27 มกราคม 2563 หรือเดินทางไปในสถานที่ที่พบว่ามีการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา หรือเป็นพื้นที่เสี่ยงของการระบาดของไวรัสโคโรนา ขอให้นิสิตหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียน และหยุดทํางาน โดยให้เฝ้าสังเกตอาการของตนเอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้อยู่เฉพาะในบริเวณที่พักส่วนตัว เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ให้คณะที่ตนสังกัดทราบ โดยให้คณะที่ได้รับข้อมูลทําการส่งข้อมูลนิสิตหรือบุคลากรเหล่านั้น ไปที่ศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และให้เฝ้าติดตามนิสิตและบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิด

4.นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีไข้ หรืออาจมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบ หากมีข้อสงสัยว่าจะมีอาการของการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา ให้สอบถามหรือแจ้งโดยตรงมายังฝ่ายเวชกรรมสังคมทีม SRRT โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณสุภาวดี 09-8149-7828 คุณปาริชาติ 09-5662-2283 และ นพ.บวร 08-1262-5229 หรือศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณมณีรัตน์ 09-6272-9962 คุณชาญวุฒิ 06-1945-6195 Ms. Xu Yuyn 09-9836-0807 Mr. Shu Yaping 09-5185-2850 คุณจรัล 09-1861-5280 คุณปรเมศร์ 08-5754-2841 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน และหมั่นล้างมือให้สะอาด
5.ในกรณีที่นิสิต บุคลากร หรือส่วนงานที่ต้องเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ระงับหรือชะลอการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าตลาดค้าสัตว์หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และหมั่นล้างมือให้สะอาด

6.มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งนิสิตในโอกาสต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยขอให้บุคลากรที่ทราบข้อมูลของบุคคลที่ต้องสงสัยจะติดเชื้อรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลสุทธาเวช โทรศัพท์ 0-4302-1021 และหน่วยสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 08-1965-6924, โทรศัพท์ 08-1965-6925 เพื่อการควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม 2563

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง