๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๑๓-๒๑๕ อาการรัฐสภา๒ กรุงเทพมหานคร

๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๑๓-๒๑๕ อาการรัฐสภา๒ กรุงเทพมหานคร

     ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๑๓-๒๑๕ อาการรัฐสภา๒ กรุงเทพมหานคร      ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด(อนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรทมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม      และในที่ประชุม มีการพิจารณากำหนดแนวทางการปรับปรุงกฏหมายกรุงเทพมหานคร ในประเด็นโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร      ในที่ประชุมเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฏหมายของกรุงเทพมหานคร        ๑.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ ฯลฯ           มาตรา ๒๗ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้      (๑)การเมือง      (๒)การบริหารราชการแผ่นดิน      (๓)กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม      (๔)การปกครองท้องถิ่น      (๕)การศึกษา      (๖)เศรษฐกิจ      (๗)พลังงาน      (๘)สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      (๙)สื่อมวลชน     (๑๐)สังคม     (๑๑)อื่นๆ        ทั้งนี้ เพื่อให้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม      ๒.รัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างในปัจจุบัน      ๓.แผนปฏิรูปที่เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ไปแล้ว และความคิดเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ      ๔.กฏหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการยกร่างไปแล้วในช่วงระยะเวลาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)      ๕.การเทียบเคียงกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่น      ๖.ผลการศึกษาของสถาบันการศึกษา สภากรุงเทพมหานคร และหน่วยงายวิชาการที่เกี่ยวข้อง      ๗.ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      ๘.อื่นๆ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป