“ตำบลน้ำอ้อมเดินหน้าปฏิบัติการพึ่งตนเอง ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน หวังเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ปัญหา”

“ตำบลน้ำอ้อมเดินหน้าปฏิบัติการพึ่งตนเอง ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน หวังเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ปัญหา”

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำอ้อมได้เปิดเวทีที่ปฏิบัติการ พึ่งตนเอง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยใช้สถานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม เพื่อทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำอ้อมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาฯ รวมทั้งการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนด้วยการจัดทำแผนที่ทำมือ ร่วมกำหนดทิศการแก้ไขปัญหาจากภายในด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

ตำบลน้ำอ้อมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ  ระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลติดกับตำบลโนนสว่าง , ตำบลเหล่าหลวง  อำเภอเกษตรวิสัย  ทิศตะวันออก  ติดกับอำเภอเกษตรวิสัย ทิศใต้  ติดกับตำบลเมืองบัว , ตำบลกำแพง  อำเภอเกษตรวิสัย ทิศตะวันตก  ติดกับตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ ขนาดพื้นที่  พื้นที่ 28.66 ตารางกิโลเมตร  หรือ 17,913  ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ  ตำบลน้ำอ้อมมีพื้นส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตรพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ  ในฤดูฝนเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ของตำบล แหล่งน้ำ  ตำบลน้ำอ้อมมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ  ลำเสียวใหญ่  ซึ่งไหลผ่านทางตอนบนติดกับหมู่ที่ 1,5   และลำน้ำเตาซึ่งไหลผ่านทางตอนล่างของตำบลติดกับ หมู่ที่ 3  แต่นำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนักเนื่องจากขาดคลองส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตร  ปริมาณน้ำฝนมีมากในฤดูฝนทำให้น้ำล้นตลิ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรมาโดยตลอด จำนวนประชากร  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ประกอบด้วย  9  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน  1,155  ครัวเรือน  ประชากร  5,026   คน  อาชีพ  ประชากรของตำบลน้ำอ้อมส่วนใหญ่   ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมแทบทุกครัวเรือน  โดยการทำนาปีเป็นหลัก  หลังจากนั้นจะอพยพเข้าเมืองเพื่อหางานทำ  ผลผลิตข้าวเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนส่วนที่เหลือนำไปจำหน่ายกับพ่อค้าคนกลางและสหกรณ์ และผลผลิตต่ำเนื่องจากสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ดีเท่าที่ควร  เนื่องจากการใช้สารเคมีที่เพิ่มขึ้น มีปัญหาน้ำท่วมไร่นาบ่อยครั้ง  ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย  300 – 400  กิโลกรัม/ไร่  ส่วนอาชีพรองและอาชีพเสริมคือ  เลี้ยงโค , เลี้ยงกระบือ ,เลี้ยงไหม , เลี้ยงปลา  และมีจุดเด่นด้านเศรษฐกิจชุมชนคือกลุ่มแปรรูปข้าวเม่าที่จำหน่ายทั่วประเทศ

    นายพลลภ วงษ์ชาดี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม กล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง “การหนุนเสริมองค์กรชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของสภาองค์กรชุมชนว่า เป็นเรื่องที่ดีที่มากที่องค์กรชาวบ้านอย่างเรา มีวงคุยกันอย่างดีและที่สำคัญมี พรบ.ด้วย หลายคนยังไม่เข้าใจเพราะคิดว่ายังใหม่อยู่ ในส่วน อบต.เองให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เห็นได้จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นหลายเรื่อง เช่น กองทุนสวัสดิการชมชน และเวทีประชุมต่างๆก็จะให้บุคคลากรของเราเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง ท่านนายกฯกล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งที่เราต้องทำร่วมกันในตอนนี้คือแผนงาน ซึ่งนั้นก็หมายความว่าต้องมีข้อมูล มีการวิเคราะห์ร่วมกัน และร่วมกำหนดทิศทางของตำบลร่วมกัน อบต.เองพร้อมที่จะร่วมและสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสุขของพี่น้องตำบลน้ำอ้อมของเรา

      นายสมเด็จ กงทัพ  กำนันตำบลน้ำอ้อมและประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำอ้อม กล่าวว่าการจัดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการในวันนี้ มีสมาชิก ผู้นำชุมชน ร่วมทั้งสิ้น ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์การกิจกรรม คือเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาแกนนำการขับเคลื่อนขบวนในตำบลน้ำอ้อม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน การทำงานในระดับพื้นที่ และเพื่อฝึกปฎิบัติการและสร้างกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้นำชุมชน แกนนำในพื้นที่จะมีความเข้าใจและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาได้อย่างยิ่งยืน โดยเราจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพทุนชุมชน วางแผนร่วมกันทุกฝ่าย วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน และจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาเป็นเครื่องมือหลัก สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูลด้วยชุมชนเอง โดยมีองค์กร หน่วยงาน ภาคี หนุนเสริมอย่างต่อเนื่อง

        เส้นทางพัฒนาของตำบลน้ำอ้อมยังเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้ต้องเกิดจาก คน ที่อยู่ภายในตำบลนั้น และต้องเกิดการกระตุ้น การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันพัฒนาแกนนำรุ่นใหม่ ปรับทัศนคติผู้นำชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่กลางในการคุยกัน แก้ไขร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันตำบลน้ำอ้อมก็มีศักยภาพเรื่องระบบเศรษฐกิจชุมชนอยู่แล้ว โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำอ้อม นับว่าเป็นโอกาสดีที่ให้ชุมชนลุกขึ้นมาร่วมพลังขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมายเดียวทั้งตำบล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ตำบลน้ำอ้อมจะสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน…

 

สว่าง  สุขแสง

รายงาน

 ABOUT THE AUTHOR

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสว่าง สุขแสง