ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมพร้อมการประชุมประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมพร้อมการประชุมประจำเดือนมีนาคม

 ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมพร้อมการประชุมประจำเดือนมีนาคม

                ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคี ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหนือสามัคคี  เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางเรือนมูล บุญมาก หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคี จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม  ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป