มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( แม่สอด ) ทำเอ็มโอยู.กับ มหาวิทยาลัย ดากอน ประเทศเมียนมาร์ ร่วมมือทางวิชาการ รับเออีซี.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( แม่สอด ) ทำเอ็มโอยู.กับ มหาวิทยาลัย ดากอน ประเทศเมียนมาร์ ร่วมมือทางวิชาการ รับเออีซี.

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( แม่สอด ) ทำเอ็มโอยู.กับ มหาวิทยาลัย ดากอน ประเทศเมียนมาร์ ร่วมมือทางวิชาการ รับเออีซี.

ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ กำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา รักการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายบริหาร จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยดากอน ( Dagon University ) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี นายละ เท ( Dr.Hla Htay ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยดากอน จากประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ร่วมลงนาม ทั้งนี้เพื่อความร่วมทางวิชาการระหว่างกัน , แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้ ทักษะ รวมทั้งการพัฒนาด้านภาษาพม่าแบบครบทุกทักษะ การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนกิจกรรมทุกด้าน ซึ่งยังเป็นการรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย ( เออีซี. ) การลงนามครั้งนี้ ทางคณะของประเทศเมียนมาร์ ไปร่วมคณะ 4 คน และโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2558 ///////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป