องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

ที่อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมนึก ชื่นนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม การจักรสานตะกร้าด้วยพลาสติก สร้างเสริมรายได้และลดภาวะโลกร้อน ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม ในโครงการส่งเสริมเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 7 วัน ให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพในตำบลพระธาตุผาแดง ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอดจนมีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว เป็นการสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว ชมมณี  เสืออ่ำ

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป