เทศบาลตำบลพบพระร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากฟื้นฟูสมรรถภาพส่งเสริมฝึกอาชีพคนพิการและดูแลคนพิการ ให้ความรู้เรื่องกฎหมายการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

เทศบาลตำบลพบพระร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากฟื้นฟูสมรรถภาพส่งเสริมฝึกอาชีพคนพิการและดูแลคนพิการ ให้ความรู้เรื่องกฎหมายการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

 เทศบาลตำบลพบพระร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากฟื้นฟูสมรรถภาพส่งเสริมฝึกอาชีพคนพิการและดูแลคนพิการ ให้ความรู้เรื่องกฎหมายการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

                ที่อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพบพระ นายสมบูรณ์ ตันกร นายกเทศบาลตำบลพบพระ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพฝึกอาชีพคนพิการและคนพิการโดยมี นายบุญยันต์ ทิน้อย ประธานชมรมคนพิการเทศบาลตำบลพบพระเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติ สืบสันติพงษ์ นายกสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวตาก ให้ความรู้เรื่องกฎหมายถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดย.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิประโยชน์และเข้าถึงสทธิเพิ่มมากขึ้น , เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการห้ามเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ , เพื่อให้คนพิการหรือผู้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ฟื้นฟูฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ , เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้มีรายใดได้หาเลี้ยงครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้ และเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 130 คน

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป