‘หนองแคน’ ชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง

‘หนองแคน’ ชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 – ตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมคณะลงพื้นที่ ต.หนองแคน เพื่อต่อยอดแนวคิดการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง หวังให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีประเสริฐ แสนตลาด, กลวิยา กาสิงห์, บำเรอ ภานุวงษ์ พร้อมทั้งผู้นำชุมชนและคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองทั้งในระดับจังหวัดและระดับตำบล 

การนำเสนอภาพรวมของตำบลผ่านการนำใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของสภาองค์กรชุมชนตำบลและได้มีการจัดระบบการเรียนรู้ไว้ตามแหล่งเรียนรู้ใน ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ชุมชนได้เกิดการะบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ได้เกิดการทดลอง ลงมือทำ แลกเปลี่ยน เกิดความรู้ความเข้าใจ และได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

โดย ตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ของตำบล เช่น แหล่งเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน การนวดเพื่อสุขภาพ และพอกหน้าด้วยโคลนพอกหน้าข้าวหอมมะลิ และมอบประกาศณียบัตรผู้ที่จบหลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ต้องการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

20141711131358.jpg20141711131407.jpg20141711131415.jpg20141711131420.jpg20141711131427.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

ท้องถิ่น ชุมชน กับการจัดการตนเอง