1 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

1 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 1 เดือนกันยายน 2559 จังหวัดตาก ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปีรอบใหม่ (พ. ศ. 2561- 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ห้องประชุมนิลกาญจน์ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเท็ล อ.เมืองตาก จ.ตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ. ศ. 2561-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ซึ่งทางสำนักงานจังหวัดตากได้จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และภาคประชาสังคม จำนวน 200 คนเข้าร่วมประชุม นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า แผนพัฒนาจังหวัดตาก 4 ปี (พ. ศ. 2557-2560) ที่ผ่านมา จังหวัดได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ภายใต้แนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.น.จ. กำหนด และได้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติแล้ว สำหรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 จังหวัดจะร่วมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ. ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า คุณภาพเนื้อหาของแผนพัฒนาจังหวัดตาก มีการพัฒนาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ยังมีบางประเด็นที่จังหวัดต้องปรับปรุง ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นนี้ ถือว่าเป็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปีรอบใหม่ (พ. ศ. 2561-2564) เพื่อมุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติและรองรับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล ด้านแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ///////////////////////////////////////////////////////// จังหวัดตากจัดประชุมการพิจารณาผ่อนผันให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าของประเทศเมียนมาเข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขตอำเภอแม่สอด ที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาผ่อนผันให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าของประเทศเมียนมาเข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขตอำเภอแม่สอด ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก โดยที่ประชุมมีการชี้แจงความเป็นมาของประเด็นการพิจาณาให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าของประเทศเมียนมาเข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งการขนส่งทางถนนในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้กำหนดไว้ในกรอบความตกลงอาเซียน (Asean Framework Agreement) ตามกรอบในลักษณะทวิภาคี ด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดนหรือการขนส่งสินค้าผ่านแดนกับประเทศไทย คือ ข้อตกลงระหว่างไทย-ลาว และ ไทย-กัมพูชา สำหรับประเทศไทย กับประเทศเมียนมา ยังไม่มีข้อตกลงในลักษณะทวิภาคีระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมาการขนส่งทางบกของทั้งสองประเทศได้มีการผ่อนผันให้มีการเดินทาง และขนส่งข้ามแดนไปมาระหว่างกันโดยเฉพาะตามแนวชายแดน เช่น ระหว่างอำเภอแม่สอด กับ จังหวัดเมียวดี จะข้ามแดนด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถสิบล้อ รถพ่วง) มีการผ่อนผันให้รถบรรทุกของไทยเข้าไปขนส่งสินค้าที่จุดกระจายสินค้าของจังหวัดเมียวดี ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ของประเทศเมียนมา เข้ามารับ-ส่งสินค้าในเขตอำเภอแม่สอด ทั้งนี้ ทางจังหวัดเมียวดี จึงได้ขอให้จังหวัดตากพิจารณาอนุญาตให้นำรถบรรทุกสินค้าของเมียนมา เข้ามายังอำเภอแม่สอดได้ ในลักษณะเดียวกับรถบรรทุกสินค้าของไทยที่สามารถเข้าไปยังจังหวัดเมียวดี รวมถึงพิจารณากำหนดจุดรับ-ส่งและขนถ่ายสินค้าที่เหมาะสมในพื้นที่อำเภอแม่สอด ดังนั้น จังหวัดตาก จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไข ที่จำเป็นร่วมกัน เพื่อพิจารณาผ่อนผันให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งในส่วนของจังหวัดตากให้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก สำหรับการให้ความเห็นชอบพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าชั่วคราว ที่ผ่านมาได้พิจารณาความพร้อมของผู้ประกอบการและความปลอดภัยในการขนส่งแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดจุดขนถ่ายสินค้าในเขตอำเภอแม่สอด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสมบูรณ์ทรัพย์ขนส่ง มีคลังสินค้า สถานที่จอดรถ สามารถรองรับรถได้ประมาณ 50 คัน 2.บริษัท พืชผลสุวรรณภูมิ จำกัด ซึ่งมีความพร้อมทั้งคลังสินค้าเครื่องชั่งน้ำหนักและบริเวณลานจอดรถซึ่งสามารถรองรับรถบรรทุกได้ประมาณ 100 คัน นอกจากนั้น ยังพิจารณาเงื่อนไขที่เห็นควรกำหนดให้รถขนส่งของประเทศเมียนมาถือปฏิบัติ ทั้งเรื่อง รถ และผู้ขับรถ การกำหนดช่วงเวลารถเข้า-ออก เส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง หน่วยงานของรัฐ/เอกชน ที่ประจำ ณ สถานที่ขนถ่ายสินค้าชั่วคราว และเรื่องเหตุแห่งการระงับการผ่อนผันอีกด้วย////////////////////////////////////////////////////////////// โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส รับการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ณ.ห้องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง รร.ทบว. สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ดร.เท อดเกียรติชินสรนันทนายกเทศมนตรีนครแมสอด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และนายภิรมยทองคุม ผูอํานวยการ กอง การศึกษาเทศบาลนครแมสอด นําคณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิในเขต พื้นที่อ.แมสอด จ.ตาก ใหการตอนรับคณะการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสเป็นตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดตาก ประจำปี 2558 ในการนี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้บรรยายพิเศษ ในเรื่อง การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ กรณีศึกษาเทศบาลนครแม่สอด และทางคณะกรรมการการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นได้นําขอมูลตางๆ ไปเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อใหการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นต่อ หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรปกครองท้องถิ่น จึงมีความภาคภูมิใจในการเตรียม ความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษา และพรอมเปน แบบอยางที่ดีใหกับสถานศึกษาอื่นไดนําความรูตางๆ ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน การสอนใหกับเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพเทียบเทาสากลในโอกาสตอไป///////////////////////////////////////// ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน นายอำเภอพบพระนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่อำเภอพบพระ ขยายผลจากการจับกุมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จ.ตาก พ.ต.ท.ปรีชา แสงมณี สวป.สภ.พบพระ พันตรี .พงศธร จรบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความสงบ อ.พบพระ ร.อ.ชาครีย์ แก้วศรีศุภวงศ์ ผู้บังคับกองร้อย ทหารราบที่ 422 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ตชด.346 เจ้าที่อาสารักษาดินแดน .อ.พบพระ พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.พบพระ ตรวจสอบบ้านเลขที่ 70 หมู่ 4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ ซึ่งเป็นบ้านของนายอาทิตย์ แซ่ย่าง อายุ 28 ปี ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ที่ 31 จ.สุโขทัย จับกุมพร้อมยาบ้า จำนวน 19,850 เม็ดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาบริเวณถนนจรดวิถีถ่อง หลัก กม.34 บ้านคลองนาทุ่ง ต.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย จากการตรวจค้น พบนายกี แซ่ย่าง อายุ 61 ปี ซึ่งเป็นบิดานายอาทิตย์ เฝ้าบ้าน ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 6/30 หมู่ 9 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวมยุรี แซ่เฮ่อ อายุ 27 ปี เป็นภรรยาของนายอาทิตย์ แต่ปรากฏว่านางมยุรีได้หลบหนีไปก่อนหน้า จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเช่นกัน///////////////////////////// ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา อำเภอแม่สอดประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนประจำเดือนกันยายน 2559 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครั้งที่ 9 เดือนกันยายน ประจำปี 2559 โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุม และมีหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ถึงการแนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นายปริวัชร วัชรวิภา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก สาขาแม่สอด เรื่องที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนสิงหาคม 2559 เรื่องการรับรองวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนครั้งที่ 8 2559 ที่ผ่านมา เรื่องแจ้งเพื่อทราบถึง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยจังหวัดแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก ในการแก้ไขปัญหาการกำหนดจุดจอดรถแก๊ส รถน้ำมันในบริเวณที่สำคัญ หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงอันตราย และให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ รวมทั้งทำเครื่องหมายตีเส้นจราจรบนผิวถนนทางเท้าให้ชัดเจน เรื่องสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอดประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เรื่องการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคโลหิต โดยบริจาคโลหิต 7 ครั้งขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย เสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ และบริจาคโลหิต 24 ครั้งขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ เป็นผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยและได้รับการยกเว้นเฉพาะค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ เรื่องสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนราษฎร์ทั่วไป งานบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนสิงหาคม เรื่องสถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่อำเภอแม่สอด เรื่อง เมื่อพิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาจราจรสัญญาณไฟจราจรหน้าสี่แยกร้านเจ้าสัว เรื่องความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดและเรื่องอื่นๆ/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป