1 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

1 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2559
จังหวัดตากจัดการประชุมแนวทางการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนม่าที่เข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาลในพื้นที่จังหวัดตาก
    ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสุทธาสายวาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป- กลับหรือตามฤดูกาลโดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก  แรงงานจังหวัดตากจัดหางานจังหวัดตากสภาอุตสาหกรรมหอการค้าจังหวัดตากนายกสมาคมหอการค้าและเครือข่ายธุรกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและผู้แทนจากอำเภอแม่สอดแม่ระมาดพบพระเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงโดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างประกาศจังหวัดแนวทางการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาลโดยคณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางรูปแบบวิธีการดำเนินการในการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลจัดทำร่างประกาศจังหวัดตากเกี่ยวกับแนวทางการจัดระบบการจ้างคนงานต่างด้าวสัญชาติเมียนม่าที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลรายงานผลการดำเนินการสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการจัดระบบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการจัดระบบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากมอบหมาย///////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2559 
    ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดให้มีกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจกรรมการอ่านออกเสียงกิจการการเล่านิทานประกอบการแสดงกิจกรรมการคัดลายมือและการเขียนตามคำบอกประกวดการแต่งกายแฟนซีตามจินตนาการจากวรรณคดีไทยและกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมให้คณะครูจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยและยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นและเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนร่วมใจการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและรักษาภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป/////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว เกียง ชนะพิม
เทศบาลนครแม่สอดออกขุดลอกคลองระบายน้ำเก็บเศษวัชพืชกีดขวางเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด
                ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีพร้อมประธานชุมชน นำเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หน่วยบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยดับเพลิง เจ้าหน้าที่กองช่าง  เทศบาลนครแม่สอด  ลงพื้นที่ที่บริเวณสะพานชุมชนสองแคว2 เขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อทำการเก็บเศษวัชพืช ผักตบชวา ที่กีดขวางทางท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน เนื่องจากทางเทศบาลนครแม่สอดพร้อมประธานแต่ละชุมชนได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาลำคลองภายในชุมชนเพื่อให้การระบายน้ำได้ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน และสำหรับในพื้นที่ ที่มีน้ำขังระบายยาก ได้ให้คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชนเข้มงวดตรวจขันประชาชนไม่ให้มีการนำขยะ หรือสิ่งของย่อยยาก ทิ้งลงในท่อระบายน้ำ โดยการให้ความรู้ และ กวดขันอย่างจริงจัง  สำหรับเบอร์โทรศัพท์ สายตรง เพื่อรับเรื่องจากประชาชน หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด 055-531222    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 055-547132  และ กองช่าง 055-547133  หรือสายด่วน  199    ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
ท้องถิ่นจังหวัดตากจัดอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2559
     ที่ห้องประชุมอินทรคีรี ชั้น3 โรงแรมอิโค่อิน เขตเทศบาลนครแม่สอด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากจัดอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายสุทธา สายวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการอบรมและนายประดิษฐ์ ทายะมหา ท้องถิ่นจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานและมีปลัด รองปลัด ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 200 คน
     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบข้อกฎหมายหลีกเกณฑ์ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ จนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในด้านงบประมาณ และสามารถนำกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันจะนำมาซึ่งข้อทักท้วงจากการตรวจสอบและให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎหมาย และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ชาวบ้านแม่ปะหมู่ 10 จัดงานกิจกรรมถวายพระพรเทิดพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี
     ที่อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด นายพิทักษ์ อินหลวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่10 ชุมชนร่วมใจพัฒนานำชาวบ้านร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรเทิดพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี โดยมีผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน สมาชิกผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน คณะครูนักเรียนศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การลงทะเบียนร่วมงาน พิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้พร้อมอ่านบทอาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน การร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ส่วนสูงแบละชั่งน้ำหนักผู้เข้าร่วมงานพร้อมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
//////////////////////////////////////////////////////////
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครแม่สอด ด้วยกรมการปกครอง แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันออกเสียงประชามติ ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 กำหนดวันออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ และเห็นว่าบัตรประจำตัวประชาชน มีความสำคัญ ในการส่งเสริม ให้การออกเสียงประชามติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้อง ซึ่งใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวบุคคล เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์ นั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนในการออกเสียงประชามติ เทศบาลนครแม่สอด จึงเปิดให้บริการ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันออกเสียงประชามติ  งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครแม่สอด

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป