1.อัยการจังหวัดแม่สอดเข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในวาระย้ายดำรงตำแหน่งใหม่และประสานงานโครงการ “สังคมเข้มแข็ง หากยุติการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

1.อัยการจังหวัดแม่สอดเข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในวาระย้ายดำรงตำแหน่งใหม่และประสานงานโครงการ “สังคมเข้มแข็ง หากยุติการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

1.อัยการจังหวัดแม่สอดเข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในวาระย้ายดำรงตำแหน่งใหม่และประสานงานโครงการ “สังคมเข้มแข็ง หากยุติการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

                ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นายเลอศักดิ์  ดุกสุขแก้ว อัยการจังหวัดแม่สอด ด้านคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก เข้าพบดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครสอด เพื่อคารวะในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และประสานงานโครงการ “สังคมเข้มแข็ง หากยุติการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี”  โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งทรงเป็นองค์ทูตสันถวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเฟม  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นการรณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  เพื่อสร้างเครือข่ายในการรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรัก ความสามัคคี และสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นใสครอบครัวเพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดภายในครอบครัว และเป็นการรณรงค์ด้านการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบ สังคมปลอดภัย หากไร้ความรุนแรง     และในการนี้นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้นำคณะอัยการจังหวัดแม่สอด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทีปังกรรัศมีโชติ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป