1.เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล อำเภอแม่สอด

1.เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล อำเภอแม่สอด

1.เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล อำเภอแม่สอด

                ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบลแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย นำโดย รองศาสตร์ตราจารย์วรรณา  ประยุกต์วงศ์ และ อ.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ และนักศึกษาอีก 6 คน เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

                สืบเนื่องจากทางวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยได้จัดให้มีรายวิชา เศรษฐศาสตรชุมชนกับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้มีการจัดการศึกษาดูงานในด้านการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล และการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอด โดยมีจุดมุ่งหมายการกระจายโอกาสทางการศึกษาด้วยการผลิตบัณฑิตคืนถิ่นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยตรง และเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แนวคิดการจัดการเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและ เศรษฐกิจวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องการดำเนินการให้สอดคล้องกันในการเจริญของบ้านเมือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไปพร้อมๆกัน ภายใต้การดำเนินการระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นการรองรับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

ภาพ / ข่าว  ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป