10 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

10 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 10 เดือนกันยายน 2559

อำเภอแม่สอดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบลเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ห้องประชุมกิตติภาวัฒนาวิลเลจรีสอร์ท ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากทาง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล ผู้นำและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละตำบลกว่า 80 คน  ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2558 เรื่องการกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยกำหนดให้พร้อมที่ 8 ตำบลของอำเภอแม่สอดเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และจังหวัดตากได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน เศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อำเภอแม่สอดจึงได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพิ่มประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลโดยไม่วิทยากรผู้ให้ความรู้ทั้งทางด้านการผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากอีกด้วย

////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 13/2559

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ที่ห้องประชุม เออีซี ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดพร้อมรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง    โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง การเข้าร่วมเสวนาในเรื่อง ความหวังและอนาคตของการปฏิรูปท้องถิ่นไทย โดยคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การเข้าร่วมสัมมนางานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 ตลาดนัดความรู้ ภายใต้ความคิด 3Ds เปลี่ยนประเทศไทย โดยสถาบันพระปกเกล้า ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร เรื่องการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องการติดตามงานที่มอบหมายให้แต่ละกองงาน เรื่องงบประมาณโครงการของทางเทศบาลนครแม่สอดปี 2560 และรายการการกันเงิน เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2559 เรื่องพระราชบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการจัดทำร่าง MOU การบริหารเทศบาลนครแม่สอด โปร่งใส ตรวจสอบได้การบริหารจัดการที่ดีและเรื่องอื่นๆ

///////////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ

                ที่ห้องประชุมอินทรคีรี โรงแรมอิโค่อิน เขตเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับภาคเหนือ โดยมีนายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการนิเทศและติดตามผลแผนพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการนิเทศและติดตามผลการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เลขาคณะกรรมการนิเทศและติดตามผลเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้กว่า 103 คน

                สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทีมีโรงเรียนในสังกัดใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีแผนพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น  ซึ่งได้มีการดำเนินการดังกล่าวไปแล้วในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 จังหวัดภาคเหนือ

////////////////////////////////////////////////////////////////

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว ประจำปีการศึกษา 2559

ที่ห้องประชุมโรงแรมควีนพาเลส เขตเทศบาลนครแม่สอด ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย จัดการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรม และมีคณะครูจากศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว 30 ศูนย์การเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เข้าร่วมรับการอบรมกว่า 60 คน

การจัดการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 มีข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวที่มีการจัดเก็บเข้าระบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายรวมทั้งการวางแผนงานและโครงการได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม

                นายสมศักดิ์ จิตจำนง ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษาได้จัดกิจกรรมรำลึกวันสำคัญทางศาสนา โดยมีการมอบหมายให้คณะครูนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมก่อนวันสำคัญทางศาสนาอิสลามที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วัน ซึ่งชาวมุสลิมเรียกวันสำคัญนี้ว่า วันอีดิ้ลอัฎฮา ( อี-ดิ้ล-อัด-ดะฮา) เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงความสำคัญของเดือนแต่ละเดือนทางศาสนาอิสลาม เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงเป้าหมายของฮัจญ์ ( ฮัด ) คือได้ประจักษ์ซึ่งคุณประโยชน์ทั้งรูปธรรมและนามประธรรมทั้งดุนยาและอาคีเราะฮ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของวันอีดิ้ลอัฎฮา ( อี-ดิ้ล-อัด-ดะฮา) ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร

ภาพข่าวโดย / ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอิสลามศึกษา

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอดออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษาที่โรงเรียนอิสลามศึกษา การฉีดพ่นหมอกควันในครั้งนี้เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้ไวรัสซิก้าและไข้เลือดออกในสถานศึกษาและชุมชน

ภาพข่าวโดย / ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอิสลามศึกษา

//////////////////////////////////////////////////////

ประชาชนชาวบ้านเอื้ออาทรอำเภอแม่สอดร่วมใจกันปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ เพื่อถวายพ่อหลวง

 ที่บริเวณสนามเด็กเล่น หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรอำเภอแม่สอด ต.แม่ปะ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทรร่วมกันปลูกต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์ จำนวน 2 ต้น จากทั้งหมด 125 ต้น ทั่วประเทศ  โดยมีนายสิงห์คำ อุษา กำนันตำบลแม่ปะ เป็นประธาน ร่วมกับ นางสมลักษณ์ จันทพงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนกำแพงเพชร การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เคหะชุมชนกำแพงเพชร คณะกรรมการหมู่บ้านเอื้ออาทรอำเภอแม่สอด  ตามที่ การเคหะแห่งชาติ ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นมเหสักข์ –  สักสยามินทร์ ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมดังกล่าวสร้างความปีติยินดี ให้กับประชาชนชาวหมู่บ้านเอื้ออาทรเป็นอย่างยิ่ง และได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจะร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ทั้ง 2 ต้นให้เจริญเติบโตและงอกงามเป็นร่มเงาให้กับประชาชนจากรุ่นสู่รุ่น ต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

///////////////////////////////////////////////////////////////////

เกิดอุบัติเหตุ..หนุ่มซิ่งรถ จยย.ขับแหกโค้ง ชนเสาไฟฟ้าแรงสูง ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย

                เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจ ภูธรแม่สอด ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าแรงสูงและมีผู้ได้รับบาด เจ็บจึงนำกำลังไปตรวจสอบ พร้อมหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ที่เกิดเหตุบริเวณทางโค้งหน้า ศาลเจ้าพ่อพะวอห้วยผักหละ หลัก กิโลเมตรที่ 13 ถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยผักหละ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรวจสอบพบรถจักยานยนต์ ยี่ห้อฮอดด้า เวฟ 110 สีน้ำเงิน ขาว หมายเลขทะเบียน ก ร น 33 ตาก สภาพรถพังยับ โดยมี นายอุดร วาสีมีศักดิ์ อายุ 29 ปี ราษฎรตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นผู้ขับขี่ ได้รับ บาดเจ็บสาหัส ร้องขอความ ช่วยเหลืออยู่ในโพรงหญ้าริม ถนน นอกจากนี้ในที่ เกิดเหตุยังมีถังแก๊สปิกนิค สีส้ม 1 ถัง ตกอยู่ข้างตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะเดียวกันหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เข้าทำการช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและได้ นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรง พยาบาลแม่สอด จากการสอบสวนของ เจ้าหน้าตำรวจทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนายอุดรได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อไปซื้อ แก๊สที่ร้านค้าระหว่างนั้นได้นั่ง ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วจึง กลับบ้าน โดยได้ขับรถมาจากทางอำเภอพบพระกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่สอด เมื่อขับมาถึงบริเวณทางโค้ง หน้าศาลเจ้าพ่อพะวอห้วยผัก หละ รถของนายอุดร เกิดเสียหลักแหกโค้ง ข้ามฝั่งถนนพุ่งลงข้างทางชน เสาไฟฟ้าอย่างจังทั้งรถทั้งคน จึงทำให้นายอุดรได้รับบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากมีถังแก๊สมาด้วย ทำให้เป็นอุปสรรคในการขับขี่ ประกอบกับนายอุดรได้ดื่มสัง สรรค์กับเพื่อนมาก่อนหน้านี้ และได้ขับขี่รถด้วยความเร็ว จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

/////////////////////////////////////// เกษมสันต์ ไชยเดช ภาพ/ข่าว ///////////////////////////////////////

สุดสลดเด็กวิ่งเล่นข้ามถนนปิกอัพชนกระเด็นอาการร่อแร่

                ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ร.ต.อ.ดิษฐา บัวสำลี รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถชนเด็กบริเวณถนนเฉลิมเทพ ปากทางเข้าแม่ตาวคลินิก ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยโรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล และกู้ภัยท่าสายลวด  ที่เกิดเหตุพบเด็กชายทุนเลอ่อง อายุ 11 ปี เด็กนักเรียนโรงเรียนซีดีซี.ถูกรถปิกอัพนิสสันนาวาร่า สีดำ ทะเบียน บฉ 6489 ตาก ชนกระเด็นได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล ในขณะที่นายมุยวิน อายุ 33 ปี ชาวเมียนมา ซึ่งเป็นพ่อเด็กทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลหมอซินเทียร์ รีบขี่รถจักรยานมาดูแต่ลูกถูกนำส่งโรงพยาบาลไปแล้ว  สอบสวนนางกุณฑิกา ใจยะสิทธิ์ อายุ 47 ปี คนขับรถให้การด้วยเสียงสั่นเครือว่า ขณะขับรถมาถึงที่เกิดเหตุเห็นเด็กนักเรียนกลุ่มใหญ่ประมาณ 5-6 คนกำลังวิ่งเล่นกันริมถนน จู่ๆมีเด็กวิ่งหนีข้ามถนนอย่างกะทันหัน ตน เบรคไม่อยู่จึงพุ่งชนจนร่างกระเด็นไปกว่า 5 เมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนางกุณฑิกา ไว้สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป