10 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

10 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2559

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอดสำหรับช่วงบ่าย

               เทศบาลนครแม่สอดทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม ในเขตเทศบาลนครแม่สอดสำหรับช่วงบ่าย ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือศูนย์โอทอป ในช่วงบ่ายทั้ง 10 ชุมชนและทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม  โดยทางกองสวัสดิการสังคม กองวิชาการแผนงาน และคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด ได้ออกหน่วยมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทสมนตรีได้มอบหน้าที่ให้นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพบปะประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงความคืบหน้าของการทำงานในส่วนต่างๆของเทศบาล เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลการทำงานของเทศบาล การประชาคมขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด และโรงเรียนนักกีฬาเทศบาลนครแม่สอด การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศในช่วงนี้ที่มีความแปรปรวนมีฝนตกอย่าต่อเนื่อง อาจจะทำให้ป่วยได้ หากมีอาการป่วยให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้ทันท่วงที การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคม ที่ทาง รร.ในสังกัดเทศบาลทุกโรงเรียนได้จัดงานวันแม่  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกิจกรรมวันแม่ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนสิงหาคม

///////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

อำเภอแม่สอดจัดงานวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และจัดการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559

                                      ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการจัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวัน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559  พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยราชการ ปลัดอำเภอและ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลเข้าร่วมงานกว่า 500 น ในอำเภอแม่สอด  การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435  ที่ผ่านมาเป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน“ซึ่งในวันนี้มีพิธีการทำบุญร่วมกันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

                ในการนี้ ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอดได้ไปร่วมรณณงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันได้รับทราบถึง การงดนำเข้าและนำออกงาช้าง และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสัตว์ป่า พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างทุกชนิดจากประเทศไทย เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย/////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าว  วรภา  พันลุตัน

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

                                       คณะครูนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี โดยทางดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เป็นประธานในการเปิดกรวยพานดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ของโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสโดยมี นายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูอาจารย์  เด็กนักเรียน  และผู้ปกครอง  จำนวนกว่า  700 คน  เข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนฯ  ที่อาคารชงโค โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันตักบาตรเติมบุญหน้าอาคารหอประชุม พร้อมทำพิธีทางศาสนาและร่วมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การแสดงของเด็กนักเรียนแต่ละระดับชั้น ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประธานนำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมขับร้องเพลงราชสดุดี การกล่าวประวัติแม่ดีเด่นพร้อมการมอบพวงมาลัยข้อมือจากลูก ประธานมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาพร้อมรางวัลการประกวด และการแสดงความรักความเคารพต่อแม่จากลูกๆที่เป็นนักเรียน

                                     การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พร้อมน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ตลอดจนให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงผู้มีพระคุณ  และตอบแทนบุญคุณของบิดา  มารดา  รวมไปถึงยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที  โดยการแสดงความเคารพนับถือ  เชื่อฟัง  และปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของบิดา  มารดา  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครองนักเรียน  และเพิ่มพูนพัฒนาการด้านจิตใจระหว่างแม่และลูก การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

////////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันแม่  พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ทั้ง 20 ชุมชน ประจำปี 2559

                ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันแม่ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ทั้ง 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2559 โดยในช่วงเช้าตัวแทนจากทั้ง 20 ชุมชนขึ้นวางพานพุ่มดอกมะลิ จากนั้นเป็นการถวายเครื่องราชสักการะ โดยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ แล้วถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสดุดีมหาราชินี  จากนั้น  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการจักกิจกรรมวันแม่ เทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายชาตรี สุขารมณ์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยการจัดงานในครั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครแม่สอดได้กำหนดจัดงานวันแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและจัดกิจกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี 2559 เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและเพื่อให้สังคมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้เป็นแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคมอันเป็นคุณธรรมของคนดีและผู้ที่เจริญแล้วที่สังคมควรจะยกย่องจากทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประกอบด้วย ชุมชนจ๊อกจอสามัคคี นางสุพันธ์  คำฟองเครือ ชุมชนชุมพลพัฒนา นางประมวลพร  รัตนพิไชย ชุมชนดอนไชย นางบุญมา บางทิพย์ ชุมชนตาลเดี่ยว นางแสงดา จันลาน ชุมชนบัวคูณ นางแก้วลูน เขียวฉอ้อน ชุมชนบ้านทุ่ง นางศรีมอย สะตัน ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี นางหล้า เครือวีระ ชุมชนประชารักษ์ นางทัศนีย์ สันธิศิริ ชุมชนปู่แดง นางทองหลา โพธิ์เนียม ชุมชนมณีไพรสณฑ์ นางสุมิตรา ทวิชาติ ชุมชนแม่สอดวิลล่า นางธนานุช คชานนท์ ชุมชนร่วมใจ นางเกสร ทวี ชุมชนร่วมแรง นางจำปี จ้อมแดงธรรม ชุมชนวัดหลวง น.ส.รัชมามา ศรีพรมหารักษ์ ชุมชนสองแคว1 นางบุญมา รอดแก้ว ชุมชนสองแคว2 นางบัวคำ กาวิละมูล ชุมชนสักทอง นางอรุณโรจน์ สุขประสารทรัพย์ ชุมชนสันต้นปิน นางมะณี ก๋าเครือคำ ชุมชนอินทรคีรี นางสุดใจ ช่างสมบุญ และชุมชนอิสลาม นางมาลี ชุ่มชื่นสกุล  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มอกอิ่มใจของคุณแม่และลูกๆที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ซึ่งเนื่องใน วันแม่แห่งชาติปี 2559 นี้ตรงกับวันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง  เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  พระราชทาน คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2559 ว่า “สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง  ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล  ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน  ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป