11 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

11 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 11 เดือน กันยายน 2559

เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 13/2559

                ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ที่ห้องประชุม เออีซี ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดพร้อมรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง    โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง การเข้าร่วมเสวนาในเรื่อง ความหวังและอนาคตของการปฏิรูปท้องถิ่นไทย โดยคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การเข้าร่วมสัมมนางานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 ตลาดนัดความรู้ ภายใต้ความคิด 3Ds เปลี่ยนประเทศไทย โดยสถาบันพระปกเกล้า ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร เรื่องการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องการติดตามงานที่มอบหมายให้แต่ละกองงาน เรื่องงบประมาณโครงการของทางเทศบาลนครแม่สอดปี 2560 และรายการการกันเงิน เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2559 เรื่องพระราชบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการจัดทำร่าง MOU การบริหารเทศบาลนครแม่สอด โปร่งใส ตรวจสอบได้การบริหารจัดการที่ดีและเรื่องอื่นๆ

///////////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเล่ย์บอล ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดตาก

                 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และนายสาคร ปีกอง ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศภูมิภาค บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่างรายงาน โดยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ มอบหมายให้ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแข่งขันมินิวอลเล่ย์บอลครั้งนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่มยุวชน ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชาย และหญิงและได้รับความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ในทีมชาย จำนวน 9 ทีม และทีมหญิง จำนวน 13 ทีม โดยจะทำการแข่งขันตั่งแต่วันที่ 10 ถึง 15 กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมและสนับสนุนยุวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยใช้กีฬาวอลเล่ย์บอลเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดรวมทั้งให้ยุวชนได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้าน กีฬาวอลเล่ย์บอลของตนเองเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต/////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกันยายน

                       กลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกันยายนพร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนร่วมแรง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอ้วน  สีจ๊ะแปง      หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงและรองประธานชุมชนร่วมแรง นำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารครั้งนี้ได้มีการเชิญชวนสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมการจัดกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายประจำเดือนกันยายนของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับต่อไป

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

                นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 อำเภอแม่สอด โดยมีคณะครูผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่สอด อำเภออุ้มผางและโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 130 คน

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมวิทยากรแกนนำผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันและจัดเครื่องมือติดตาม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการอาหารกลางวันในโรงเรียน สามารถประกอบอาหารได้อย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ และการใช้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาขยายผลการใช้ระบบดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน และเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียน สามารถใช้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch ในการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะให้นักเรียนในโรงเรียนได้ ซึ่งคณะกรรมการการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้อนุมัติเงินดอกผลกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ 2559 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ดำเนินการจัดการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันดังกล่าว

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2

                ที่ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม เขตเทศบาลนครแม่สอด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยนายดิเรก ฮุ่นตระกูล หัวหน้ากองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเหนของประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงการระบบโครงข่ายฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก2 – แม่สอด ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มแม่น้ำชั้นที่1 และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยมีตัวแทนผู้นำชุมชนและชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีภารกิจในการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของโครงการฯ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแหล่งพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความคุ้มค่าในการจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการกระจายประเภทของแหล่งผลิตไฟฟ้า และลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ทำให้ลดการผันผวนของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในอนาคต สนองตอบความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เมียนมาสั่งซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรเดือนละกว่า 500 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดส่งออกพุ่งไม่หยุดสิ้นเดือนกันยายน คาดทะลุ 8 หมื่นล้านบาท สูงสุดในภูมิภาคนี้

                 ที่ด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ตลอดสองข้างทางถนนสายแม่สอด-ริมเมย และถนนเฉลิมเทพ ที่อยู่ใกล้กันจะคลาคล่ำไปด้วยรถขนส่งสินค้าเพื่อจะรอทำพิธีการด้านศุลกากร เพื่อจะนำข้ามไปยังฝั่งจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา สิ่งที่สะดุดตาคือทุกวันจะมีรถบรรทุกนำรถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว จำนวนมาก มาจอดรอเพื่อจะข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา มุ่งข้ามฝั่งไปส่งยังบริษัทนำเข้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (เมียวดีเทรดโซน)ซึ่งอยู่ห่างชายแดนเมียนมาไปประมาณ 10 กิโลเมตร

 นายสมบูรณ์ ทองวงศ์ใหญ่ อายุ 50 ปี ผู้ดูแลการขนส่งข้ามแดน กล่าวว่า แต่ละวันจะมีรถเกี่ยวข้าว รถแทรกเตอร์ ซึ่งเป็นรถใหม่ถอดด้าม ข้ามฝั่งไปประมาณ 20-30 คัน ฝั่งเมียนมาขายดีมากเพราะเศรษฐกิจเขาดี ซึ่งทราบว่าขณะนี้มีชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนเช่าที่ดินปลูกข้าวจำนวนมาก มีการสั่งซื้อเครื่องจักรไปใช้จำนวนมาก ทำให้ขายดีมาเกือบ 2 ปี แต่ละคันราคากว่า 1 ล้านบาทไทย เฉลี่ยเดือนละกว่า 500 ล้านบาท

 ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การส่งออกทางด้านจังหวัดตาก ผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา ด้านด่านถาวร อ.แม่สอด ปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยปีที่ผ่านมามียอดประมาณ 6 หมื่นล้านบาท สินค้าอันดับต้นๆ คือ เบียร์ น้ำมันเชื้อเพลิง มือถือและอุปกรณ์ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เครื่องมือการก่อสร้าง เครื่องจักรกล อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น//////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ชนประสานงากับรถปิ๊กอัพ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

                  ร.ต.อ.ดิษฐา บัวสำลี รอง สว.(สืบสวน) สภ.แม่สอด จ.ตาก รับแจ้งมีอุบัติเหตุบริเวณถนนสายแม่สอด-พบพระ หมู่ที่ 6 บ้านเจดีย์โค๊ะ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จึงประสานกู้ชีพกู้ภัย ไปตรวจสอบ  ที่เกิดเหตุพบรถปิกอัพอีซูซุ สีขาวทะเบียน บท 7936 ตาก จอดอยู่ข้างถนนในสภาพด้านหน้าซ้ายถูกชนจนยุบไปทั้งแภบ และหน้ารถยังพบรองเท้ากีฬาตกอยู่ 1 ข้างคาดว่าเป็นของคนขับขี่รถจักรยานยนต์ ห่างไปด้านหลังประมาณ 5 เมตรพบศพนายสุรชัช แก้วอยู่ อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 6 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ อยู่ในสภาพคอหักแขนขาหัก เลือดกระจายทั่วบริเวณ นอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ยี่ห้อยามาฮ่าสีน้ำเงิน ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเพราะเป็นรถใหม่ ล้มคว่ำในสภาพแหลกเหลวเป็นเศษเหล็ก ส่วนคนขับปิกอัพทราบชื่อ นายพัฒนภูมิ เชื้อเจ็ดตน อายุ 25 ปี อาชีพขับรถส่งผักตลาดไท ยืนรอพบเจ้าหน้าที่  สอบถามนายพัฒนภูมิ กล่าวว่า ขณะขับรถเปล่ามุ่งหน้าจะเข้าแม่สอด มาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเสียหลักจากฝั่งตรงข้ามและถลามาชนประสานงารถของตน คนขับขี่กระเด็นไปตกข้างทางเสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป//////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

วิทยาลัยชุมชนตาก จัดโครงการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรมสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

            ณ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด วิทยาลัยชุมชนตากได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรมสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งกิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษในวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2559 โดยมีดร. สุรเสน  ทั่งทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากเป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับนายอุดรตันติสุนทรประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมด้วยนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นประธานในงาน  และภายในงานยังมีการแสดงจากชุมชนต่างๆการสื่อความหมายของอาหารถิ่นและมีเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด, ดร.สุรเสน  ทั่งทอง  ผอ.การวิทยาลัยชุมชนและนางเพลินใจ เลิศลักษณาวงษ์ ผู้ประสานงานประชาคมแม่สอด  ร่วมเสวนาในครั้งนี้ มีนายสมเดช  คำสุข เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมวันนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการร่วมคิดร่วมทำและร่วมพัฒนาหนุนเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษและ aec ในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนในฐานะที่แม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นที่วิทยาลัยชุมชนตากซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาต้องร่วมคิดและร่วมพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดโครงการเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของนักเรียนระดับประถมศึกษา

                ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด นางอัจฉรา  กองแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการมอบหมาย จากนายกิจจา  แตงรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้เป็นประธานในการเปิดโครงการเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของนักเรียนระดับประถมศึกษา  โดยมี นายสุพจน์  พรหมน้อย  หัวหน้าโครงการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน            โครงการเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของนักเรียนระดับปฐมศึกษาเป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านทักษะความรู้และทักษะการดำเนินชีวิต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระได้แก่การใช้เหตุผลการแก้ปัญหาการสื่อสารการเชื่อมโยงความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อฝึกทักษะทางสังคม อันได้แก่การอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการจำนวน 148 คนและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้ นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 2 วันด้วยกันตั้งแต่วันที่ 10-11 เดือนกันยายน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานโดยเน้นทั้งทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนจนเกิดความรู้และทักษะกระบวนการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ /////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดการประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

                ที่ห้องปฐมพยาบาล อาคารปาริชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีสมาชิกชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์เข้าร่วมการประชุมกว่า 20 คน วาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ การสรุปรายรับรายจ่ายการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เรื่องการมอบของที่ระลึกให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นเด็กนักเรียนที่ร่วมเดินแห่ผ้าป่าสามัคคี ผู้ปกครองที่มาช่วยเหลืองานผ้าป่าสามัคคี ผู้มีจิตอันเป็นกุศลในการมอบทุนการศึกษา เรื่องการขอสนับสนุนทำประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เรื่องการมอบทุนการศึกษาให้เด็กตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ เรื่องการร้องเรียนการจำหน่ายอาหารไม่เป็นไปตามกฎของโรงเรียน เรื่องการแก้ไขห้องน้ำเด็กข้างโรงอาหาร เรื่องการต่อเติมห้องดนตรีสากล เรื่องการกำหนดวันไหว้เจ้าที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องขอความเห็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วและเรื่องอื่นๆ/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป