11 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

11 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2559
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
                           คณะครูนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี โดยทางดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยภริยา แม่อาวุโส นางสุรัสวดี  ชินสรนันท์เป็นประธานในการเปิดกรวยพานดอกไม้ธูปเทียนแพถวายพระพรชัยมงคล ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ของโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์โดยมี นายกิจจา  แตงรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูอาจารย์  เด็กนักเรียน  และผู้ปกครอง  จำนวนกว่า  700 คน  เข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนฯ  ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันตักบาตรเติมบุญหน้าอาคารอเนกประสงค์ พร้อมการตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา การแสดงของเด็กนักเรียนแต่ละระดับชั้น  การกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมขับร้องเพลงราชสดุดี ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงความรู้สึกที่มีต่อแม่ ประธานมอบประกาศเกียรติคุณแม่อาวุโสแก่นาง สุรัสวดี  ชินสรนันท์  จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาโดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวน 10,000 บาทพร้อมกับทางโรงเรียน และการแสดงความรักความเคารพต่อแม่จากลูกๆที่เป็นนักเรียน
                                     การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 นี้จัดขึ้น  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พร้อมน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ตลอดจนให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงผู้มีพระคุณ  และตอบแทนบุญคุณของบิดา  มารดา  รวมไปถึงยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที  โดยการแสดงความเคารพนับถือ  เชื่อฟัง  และปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของบิดา  มารดา  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครองนักเรียน  และเพิ่มพูนพัฒนาการด้านจิตใจระหว่างแม่และลูก การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

บรรยากาศการจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลิ เริ่มขึ้นแล้วบริเวณหน้า รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
    ที่บริเวณหน้า รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก เริ่มมีการวางจำหน่ายพวงมาลัย ดอกมะลิ เพื่อนำไปไหว้แม่ ในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีการวางจำหน่ายบริเวณหน้า รร.สรรพวิทยาคมเป็นประจำทุกปี การวางจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลินั้นมีหลายราคาแตกต่างกันออกไป  อย่างเช่น พวงมาลัยดอกมะลิสดผสมกับดอกรัก 1 พวงเล็ก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่พวงละ 30 บาท ส่วนดอกมะลิสดพวงเล็กราคาพวงละ 45 บาท ส่วนระดับกลางขึ้นมาราคาจำหน่ายอยู่ที่พวงละ 80 บาท หรือ 100 บาท ตามขนาดและการประดับตกแต่งด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่แต่งต่างกันออกไป ส่วนขนาดใหญ่สุดอยู่ในราคา 250บาท-300บาท เป็นต้น จากการสอบถามแม่ค้าผู้ขายพวงมาลัยในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 นี้ถึงราคาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นต้นทุนในการประกอบพวงมาลัยดอกมะลิ กล่าวว่า ราคาดอกมะลิในพื้นที่อำเภอแม่สอด มีราคาถึงลิตรละ 800 บาท ส่วนดอกกุหลาบและดอกดาวเรืองก็มีราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกัน  ท่านใดที่สนใจนำพวงมาลัยดอกมะลิไปไหว้แม่ในปีนี้ สามารถไปหาซื้อหรือช่วยกันอุดหนุน แวะเวียนไปชมกันได้ที่บริเวณหน้า รร.สรรพวิทยาคมค่ะ///////////////////////////////////////
ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน
บรรยากาศในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานและประสานงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน  ( ไอโอเอ็ม )
    ณ ห้องประชุมควีนคัทลียา โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานไอโอเอ็มได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานและประสานงานร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการส่งเสริมความมั่นคงความอยู่ดีกินดีและความปรองดองของชาวเมียนมาร์มุสลิมและชุมชนเจ้าบ้านในประเทศไทย   ทางเทศบาลนครแม่สอดโดย ดร. เทอดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นาย  ถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน
    ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประชุมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในประเด็นหลักด้านสุขภาพ  การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย  การศึกษา  การดำรงชีพและความคุ้มครอง เพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคง ความเป็นอยู่ที่ดีและความปรองดองของชาวเมียนมาร์มุสลิมและชุมชนเจ้าบ้านในประเทศไทย ประเด็นสำคัญที่คำนึงถึงได้แก่ความร่วมมือระหว่างภาคีความยั่งยืนประเด็นเกี่ยวข้องกับเพศสภาพอายุและความทุพพลภาพ สำหรับการเริ่มโครงการและออกแบบกิจกรรมต่างๆของโครงกา รข้อมูลพื้นฐานที่ได้ผ่านการทำแผน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประเมินความเสี่ยงและสำรวจข้อมูลพื้นฐานได้ในอนาคตต่อไป///////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว วรภา  พันลุตัน
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
                                    ชาวชุมชนชุมพลพัฒนาร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุ นำโดยนางสุนทร อินหลวง ประธานชุมชนชุมพลพัฒนา นำสมาชิกชุมชนและสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถือศีลกินเจในวันพระและวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ที่วัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีสมาชิกผู้สูงอายุ และผู้คนที่ให้ความสนใจเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันพระของช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีโดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การตักบาตรทำบุญ กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์เทศนาธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พิธีประดับยอดฉัตรเหนือเศียรพระพุทธรูป กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถแม่ของแผ่นดิน การร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรราชสดุดี  โดยนางแสงหล้า สรรคชา รองหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาเป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 
     ที่เรือนจำอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันกอดแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินี โดยมี เรือโทวสันต์ คำนวณ  ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
กิจกรรมโครงการวันกอดแม่ ครั้งนี้ ทางเรือนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ไม่เคยทำผิดวินัยของทางเรือนจำชั้นกลางขึ้นไป ได้มีโอกาสพบครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขัง ได้พบปะพูดคุยกับครอบครัว ได้ทานอาหารร่วมกัน และได้กราบและมอบมาลัยเพื่อแสดงความกตัญญูและสำนึกถึงบุญคุณของพ่อและแม่ อีกทั้งยังเป็นการให้ครอบครัว พี่ น้อง และญาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังร่วมกับเรือนจำได้อีกทางหนึ่ง กิจกรรมครั้งนี้ยังมีการเลี้ยงอาหารผู้ต้องราชทันต์โดยกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12สิงหาคม 2559 นี้ โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศอีกด้วย 
//////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป