13 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

13 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 13 เดือนกันยายน 2559

จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ขับเคลื่อนตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

                ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น มีโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตราการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ

ในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากมีหน้าที่ในการดำเนินตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด พร้อมเชื่อมโยงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในระดับพื้นที่ มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ซึ่งในพื้นที่จังหวัดตาก โรคที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคไข้เลือดออก ส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน เช่น โรคมือเท้าปาก และโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้หากมีการพบโรคติดต่อ ทางเจ้าบ้าน สถานพยาบาล สถานที่ชันสูตร หรือสถานประกอบการ จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อเพื่อให้มีการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์และหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท///////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

จังหวัดตาก จัดพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

                ที่ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามในสัตยาบันฯ โดยมีรองประธานคณะกรรมมาภิบาลจังหวัดตาก ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และประธานเครือข่ายต่อต้านทุจริตจังหวัดตาก ร่วมลงนาม เป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ ร่วมกับ “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” โดยในครั้งนี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมลงนาม พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ชาวตาก ควรจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ให้มาก โดยเฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่าง ไม่ทุจริต คอร์รัปชันเสียเอง อย่างไรก็ดีตอนนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อปัญหานี้เป็นอย่างมาก เห็นได้จากมีการใช้หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในโรงเรียนทั่วประเทศ การสร้าง “สำนึกไทย ไม่โกง” แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ อีกทั้งการออกพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2559 ในส่วนของจังหวัดตาก ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไกประชารัฐเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต มีการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารราชการภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส ประชาชนได้มีส่วนรับรู้ รับทราบทุกขั้นตอนการทำงาน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตหมดไป

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในวันนี้ กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งเมื่อแต่ละจังหวัดนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมลงนามในสัตยาบันกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว ยังได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขึ้นปาถกฐาพิเศษ “การลงโทษคนโกง” อีกด้วย /////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากประจำเดือนกันยายน 2559

                ที่ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก(ประธานในที่ประชุม) นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายธวัชชัย ชิดชาญกิจ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 7/2559 โดยมีวาระสืบเนื่องเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์การกวดขันการใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานบังคับ และการต่อต้านปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ วาระปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกเรื่องการต่อบัตรอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เรื่องพิจารณาความคืบหน้าการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2551 อีกทั้งยังเป็นการประชุมประจำเดือนทุกเดือนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของคณะกรรมการและสมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 ท่าน////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว วรภา  พันลุตัน

กรมปศุสัตว์สั่งห้ามโคกระบือเข้าประเทศ หวั่นโรคปากเท้าเปื่อย ตลาดวัวแม่สอดต้องพักการซื้อขายชั่วคราว

                หลังจากที่กรมปศุสัตว์ สำนักระบาดวิทยาได้ออกคำสั่งห้ามโค กระบือ จากประเทศเมียนมาเข้าประเทศเพื่อสกัดโรคปากเท้าเปื่อยที่กำลังระบาด ทำให้จังหวัดตาก เชียงราย แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ที่มีแนวเขตชายแดนติดกัน มีโค กระบือ นำเข้าจำนวนมาก ต้องหยุดลง สาเหตุเพราะกรมปศุสัตว์ในหลายพื้นที่ตรวจพบเกิดการระบาดโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ ที่ทะลักเข้ามาตามชายแดนฝั่งไทย  การสั่งห้ามส่งผลให้ตลาดนัดโค กระบือ ในตลาดแม่สอด ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของภาคเหนือ ที่มีโค กระบือ จากเมียนมา ถูกส่งมาซื้อขายที่นี่ สัปดาห์ละกว่า 5,000 ตัว หดหายเหลือเพียงไม่กี่ตัว ทำให้วันอีฏิ้ลอัดฮา หรือวันปีใหม่ของพี่น้องชาวมุสลิม วันที่ 12 กันยายน  ที่ต้องมีการเชือดวัวเพื่อพลีทาน ต่างต้องหาซื้อวัวยากลำบากขึ้นและราคาแพง  นายหม่องเอ พ่อค้าวัวชาวเมียนมา บอกว่า ฝั่งเมียนมา มีวัวป่วยบ้างแต่ไม่มาก ผิดกับครั้งก่อนมีป่วยตายไปนับสิบตัว ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากมีการสั่งห้ามนำเข้าโค กระบือ จากเมียนมา แต่ตลาดต้องการมากเพราะส่งไปยังประเทศจีน เวียตนาม และมาเลเซีย คาดว่าจะมีการลักลอบนำเข้ามาทดแทนอย่างแน่นอน  เนื่องจากฝั่งเมียนมามีโค กระบือ ตกค้างอยู่จำนวนมาก///////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

 

เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในพื้นที่อำเภอพบพระ ร้องศูนย์ดำรงธรรมหลังจากโรงงานปฏิเสธเยียวยาความเสียหายจากการตายเหี่ยวของหัวพันธุ์ ได้รับความเสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

                ที่ห้องประชุมเกษตรอำเภอพบพระ จ.ตาก นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วยนางอรพิน แสงมณี เกษตร อ.พบพระ พ.ต.ท.มนูญ แก้วพันเดิม สว.อก. สภ.พบพระ  ร.อ.ชาครีย์ ชาครีย์ แก้วศรีศุภวงศ์ ผบ.ร้อย ร.422 รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ ต.ช่องแคบ ต.รวมไทยพัฒนา และ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ กว่า 100 คน หลังจากที่ประสบกับการขาดทุนเพราะโรงงานเป็ปซี่ โคล่า (ไทย)เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานผลิตมันฝรั่งเรย์ นำหัวพันธุ์มาให้เกษตรกรปลูกและรับซื้อหัวมันหลังจากได้ผลผลิตแล้ว แต่ที่ผ่านมา ทางบริษัทนำหัวพันธุ์มาให้เกษตรกรปลูกแต่เป็นหัวพันธุ์เสื่อมคุณภาพเมื่อปลูกแล้วผลผลิตเหี่ยวตายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเกษตรกร 3 ตำบลประมาณ 5,000 ไร่ได้รับความเสียหายกว่าครึ่ง เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท จึงได้ยื่นหนังสือเรียกร้องโรงงานชดเชยส่วนที่เสียหายแต่ถูกปฏิเสธ จึงต้องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมดังกล่าว

 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า หลังรับหนังสือร้องเรียน จะรีบเร่งเรียกผู้บริหารบริษัท และกลุ่มโบรคเกอร์ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้แลเกษตรกรมาพูดคุยเพื่อหาทางเยียวยา ทั้งเรื่องการชดเชยการลงทุน และยกเลิกหนี้ค่าหัวพันธุ์ รวมทั้งให้หาหัวพันธุ์จากต่างประเทศมาให้เกษตรกรแทนหัวพันธุ์พื้นเมืองเพราะด้อยคุณภาพ///////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

อธิบดีกรมการจัดหางานเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตาก ที่ อ.แม่สอด  ซึ่งเป็นศูนย์ฯ แห่งแรกของประเทศไทย

                 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตาก ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน ๓ ศูนย์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เพื่อรองรับการนำเข้าแรงงานตาม MOU  ซึ่งศูนย์ฯดังกล่าวตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 555  ถนนสายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก   มีหน้าที่อบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานใหม่ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหน้าที่ประสานงานให้ความช่วยเหลือตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและปัญหาแรงงานละทิ้งงานหรือหลบหนีนายจ้าง ซึ่งในวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วย นาย โมอ่อง ทูตแรงงานประเทสเมียนม่าร์ มาร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสำนักงาน

  สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตากจัดอบรมแรงงานเพื่อนบ้านไปแล้ว ๑,๕๕๖ คน( ปล่อยเสียงสัมภาษณ์อธิบดี )///////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว วรภา  พันลุตัน

ผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยจัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2559

                ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนไชย เขตเทศบาลนครแม่สอด ชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนไชย ร่วมกับศูนย์สุขภาพคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยประจำเดือนกันยายน 2559 โดยนางสุจินต์  ฤทธิดำรงการ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนไชย  นำผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การเชิญชวนสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมการจัดกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายประจำเดือนกันยายนของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอด ปิดท้ายการประชุมด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ซึ่งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนในวันนี้เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การเข้าร่วมกิจกรรมการ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป