14 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

14 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 14 เดือนกันยายน 2559

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จัดโครงการเยาวชนต้นกล้า ไม่พึ่งพายาเสพติด

                ที่หอประชุมอาคารชงโค โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด นายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสพร้อมนางวาสนา เบ้านี นายนพพร ใจเที่ยง รองผู้อำนวยการรวมทั้งคณะครูและนักเรียน  ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนต้นกล้า ไม่พึ่งพายาเสพติด ด้วยทางโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสได้จัดโครงการเยาวชนต้นกล้า ไม่พึ่งพายาเสพติดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพราะได้ตระหนังถึงพิษภัยของยาเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมและได้แพร่ขยายเข้าสู่วัยรุ่นมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน 114 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของตัวเอง โดยชี้ให้เห็นพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตัวเอง สังคมและประเทศชาติ หันมาสร้างสรรค์ในทางที่ดีมีประโยชน์ เป็นบุคคลที่เก่ง ดีและมีสุขตลอดไป และการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด และเรือนจำอำเภอแม่สอด มาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้อีกด้วย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

สำนักงานคุมประพฤติแม่สอดจัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติประจำปี 2559

ที่ห้องประชุมอาคารพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด โดยนายประเสริฐ อินทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติพร้อมคณะ จัดการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2559 โดยมีผู้ให้ความสนใจสมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ กว่า 80 คน เนื่องจากในสภาวะสังคมปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดกฎหมายถูกจับดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกไปจำนวนหนึ่งจนเกิดปัญหานักโทษล้นเรือนจำ และอีกส่วนหนึ่งศาลได้ลงโทษจำคุก แต่โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ และใช้มาตรการคุมความประพฤติแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ซึ่งมีปริมาณมากเกินกว่าอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ในขณะที่มีผู้กระทำผิดที่อยู่ระหว่างการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอด จำนวน 3,000 คน ในการนี้กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้มีการดำเนินงานภาคประชาชนในนามอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนและมีผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์แจ้งต่อสังคม

////////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือน สิงหาคม 2559 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงาน

                ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด  โดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทสมนตรีและว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี มอบหมายสั่งการให้ เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น  กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด ทำการประชุม ชี้แจงพร้อมมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำเดือน กันยายน  2559 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนประจำเดือนให้แก่สมาชิก อสม.  

                 โดยในที่ประชุมมีสาระสำคัญให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในเรื่องการแจ้งตัวตนของ อสม. ที่มีรายชื่ออยู่แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เลย ว่าต้องมีการประชุมหัวหน้า อสม.ของแต่ละชุมชน  เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอด สามารถติดต่อยื่นเรื่องการสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด สอบรายละเอียดเพิ่มได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055- 532 265 การส่งผลงานให้ส่งงานตามกำหนด ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อนำส่งและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงาน และการรณรงค์ปลอดลูกน้ำยุงลายในแต่ละชุมชน ซึ่งในขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน มักจะมีพาชนะหรือแหล่งน้ำ ที่มีน้ำขังทำให้มีลูกน้ำยุงลายเพิ่มมากขึ้น จึงเน้นย้ำให้ อสม.ออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ หมั่นสังเกต อย่าให้มีน้ำขังอันเป็นแหล่งก่อให้เกิดลูกน้ำยุงลาย และสังเกตประชาชนในเขตที่รับผิดชอบว่ามีผู้ป่วยหรือไม่ อันเป็นการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ ไข้ซิก้า และไข้เลือดออกได้

//////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว   วรภา  พันลุตัน

การประชุม TBC ไทย – เมียนมา ของทหารทั้งไทยและเมียนมา บรรยากาศทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อ วันที่ 13 ก.ย.59 ที่ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จ.ตาก มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา (TBC) ครั้งที่ 35 ซึ่งฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมี พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เป็นประธาน และคณะประกอบด้วย พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผบ.นพค.ที่ 33 พ.อ.กฤต พันธะสา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 พ.อ.ก่อพงศ์ ทรงศิลป์ ผู้อำนวยการกองกิจการชายแดนไทย-เมียนมา พ.อ.เฉลิม สีเจริญ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 ตรวจคนเข้าเมืองตาก นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ นายศราวุธ ทังดิน ปลัดความมั่นคงอำเภอแม่สอด และในส่วนท้องถิ่น ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ มอบหมายให้ นายกุล  เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อีกหลายหน่วยงาน  ส่วนทางด้านพม่ามี พ.ต.ตานวินไหน่ ผบ.พัน.คร.310 เป็นประธานฝ่ายเมียนมาส่วนข้อหารือในครั้งนี้ ฝ่ายไทยแจ้งแก่ทางการเมียนมาว่า ไทยจะสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำเมย 2 แห่ง คือ ที่แม่สอด และท่าสองยาง รวมทั้งขอทราบผลคดีกรณีนายอัศวิน รอดชันเมือง และนายแคน มาชาวป่า ชาวไทยที่ขับรถไปส่งสินค้า ขากลับถูกจับตรวจค้นในรถ พบยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบ (tramadol) ยารักษาโรคเกาต์ ซึ่งทางการเมียนมาตั้งข้อหามียาประเภทควบคุมในครอบครอง แม้ฝ่ายไทยจะนำใบหลักฐานใบรับรองแพทย์ไปยืนยันแล้วก็ตาม ซึ่งเมียนมาแจ้งว่าวันพรุ่งนี้ศาลเมียนมาจะพิจารณาคดีและจะแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ยังมีการหารือความร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลคู่ขนานตามแนวชายแดนระหว่าง รพ.พบพระ กับ รพ.เมียวดี การหารือเกี่ยวกับบัตรข้ามแดนชั่วคราวที่ตรวจคนเข้าเมืองตาก พร้อมที่จะดำเนินการ และเรื่องปัญหายาเสพติดที่ปัจจุบันเริ่มขยายเข้ามาทางพื้นที่ชายแดนด้านนี้ โดยหารือการประสานงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างแหล่งข่าว ป.ป.ส.ไทย และ ป.ป.ส.เมียนมา โดยหลังการประชุมหารือ ทั้งสองฝ่ายได้รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4  ประจำปี  2559

 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด  มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 โดยมีนายอิงครัตน์  ตันย์ติพงษ์สานติ  ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด ปฎิบัติหน้าที่ประธานการประชุม และว่าที่พันตรีธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง  และดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร และนายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

–  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

– สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

 (เจ้าหน้าที่ยังถอดเทปไม่เรียบร้อย)

– สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

 (เจ้าหน้าที่ยังถอดเทปไม่เรียบร้อย)

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 (สำนักปลัดเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ 

 โดยบรรยากาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4  ประจำปี  2559 จะนำมาเสนอในช่องเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการนำเสนอให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้ติดตามต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครั้งที่ 61

 ที่ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๐๖ อาคารรัฐสภา๒ กรุงเทพมหานคร   ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด(อนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) พร้อมด้วยนายณัธนัย ชินสรนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ครั้งที่ ๖๑ ในคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีนางนินนาท ชลิตานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ประธานแจ้งในที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง”การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครแม่สอด” ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทำกฏหมายลำดับรอง ซึ่งออกตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ …) พ.ศ. …(ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ๖ กันยายน ๒๕๕๙)

 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้นำเรียนและขอหารือ ในที่ประชุม สืบเนื่องจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดการเสวนา เรื่อง “ความหวังและอนาคตของการปฏิรูปท้องถิ่นไทย” ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นตัวแทนเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการเสวนา ทางเทศบาลนครแม่สอด ได้พิจารณาร่างประมวลกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น)(สปท.) โดยมีประเด็นที่เกรงว่าจะมีผลประทบต่อเทศบาลนครแม่สอดดังต่อไปนี้

       ๑.ขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยาม”ประชากร”ให้มีความหมายชัดเจน และไม่ขัดกับแนวคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

       ๒.เห็นควรให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมข้อความในมาตรา ๑๑ เทศบาลนคร วรรคสองให้เสมือนกับตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๐ เทศบาลเมือง วรรคสอง กล่าวคือ มาตาร ๑๑ เทศบาลนคร วรรคสอง”ทั้งนี้ไม่รวมถึงเทศบาลนครตามกฏหมายจัดตั้งที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่กฏหมายใช้บังคับ”

          ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ยื่นหนังสือถึงนางนินนาท ชลิตานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โปรดพิจารณาให้การสนับสนุนและผลักดันประเด็นในการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น) (สปท.) ดังกล่าวด้วย

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์  จันขวา

เทศบาลนครแม่สอดเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหลังฝนตกหนักในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา

 ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 14 กันยายน 59 ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้จนกระทั่งเช้า ฝนได้ตกอย่างหนักจากพายุที่พัดถล่มทั้ง อ.พบพระ อ.แม่สอด ส่งผลให้ในพื้นที่ลุ่มบางแห่งน้ำเริ่มท่วมสูง โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครแม่สอด ตลาดสดพาเจริญ ถนนศรีพานิช มีน้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งเสริมกระสอบทราย 2 หมื่นลูก ตั้งกำแพงตามจุดเสี่ยงเพื่อสกัดไม่ให้น้ำเข้าท่วมย่านธุรกิจ รวมทั้งสั่งตั้งเครื่องสูบน้ำใน 4 จุด นอกเขตเทศบาลเพื่อช่วยระบายน้ำลงแม่น้ำเมยหากน้ำทะลักเข้ามาในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป